AktualnośćiGmina Ścinawa

Port Ścinawa – kolejne zakresy zlecone

Wczoraj burmistrz Krystian Kosztyła podpisał z Przedsiębiorstwem Transportowo-Budowlanym Sp. z o. o. z Wrocławia umowę na kolejny zakres prac, który dotyczy budowy przystani i zagospodarowania nabrzeża Odry w Ścinawie, realizowanych w ramach wspartego dotacją unijną zadania w pn.: „Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej”. Na wykonanie przedmiotu zamówienia wykonawca ma 12 miesięcy, a kontrakt opiewa na kwotę ponad 3,5 mln zł brutto. Jednocześnie informujemy, że ścinawski samorząd skorzystał z zapisanego prawa opcji i zlecił dodatkowe zakresy firmie STRABAG Sp. z o. o., z którą 6 czerwca br. zawarł umowę na zrealizowanie przystani miejskiej, o czym informowaliśmy w artykule zatytułowanym „STRABAG wykona roboty na przystani miejskiej!”.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o. o. z Wrocławia ma zrealizować jedną z kolejnych część podstawowych w całym przetargu, przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonych, tj. promenady i drogi wraz ze ścieżką rowerową oraz oświetleniem terenu na odcinku: od skrzyżowania u zbiegu ulicy Rybnej do zaprojektowanych sanitariatów w okolicach zaplecza obecnej sceny portowej. PTB wybuduje także sieć wodociągową w tym obszarze, jak również instalację elektryczną i system monitoringu. W umowie znalazł się zapis o możliwości poszerzenia zakresu prac przez wykorzystanie prawa opcji.

Podobny zapis znalazł się w kontrakcie ze spółka STRABAG, w tym przypadku gmina już uruchomiła opcję i firmie o międzynarodowej renomie zleciła wykonie robót dodatkowych, związanych z budową przystani jachtowej oraz bardzo potrzebnego dla wodniaków slipu.

Projekt jest finansowany i realizowany w ramach osi priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby”, działania nr 4.4. „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych”, poddziałania nr 4.4.1. „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkurs horyzontalny” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020”.