RPO WP 2014-2020

W dniu 29 kwietnia 2022r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej”.
Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby”, działania nr 4.4. „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych”, poddziałania nr 4.4.1. „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkurs horyzontalny” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnosląskiego 2014 – 2020”

Celem projektu jest udostępnienie cennych zasobów przyrodniczych na rzece Odrze oraz terenach objętych obszarem NATURA 2000, przy zachowaniu zasad ich ochrony.

Przedmiotem projektu jest budowa czterech przystani zlokalizowanych na rzece Odrze – w Ścinawie, Dziewinie, Brzegu Dolnym i Lubążu oraz budowa ścieżek rowerowych:
Wołów-Lubiąż- ok. 1,2 km
Wielowieś- Ścinawa- ok. 9,3 km
Wielowieś- Prochowice- ok.5,1 km
Chocianów- Szklary Dolne wraz z fragmentem drogi rowerowej w Chocianowie- ok.17,5 km,
umożliwiających komunikację pomiędzy portami.

Beneficjent: Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Samorządna”
Partnerzy projektu: Gminy: Brzeg Dolny, Chocianów, Prochowice, Ścinawa, Wołów
Projekt realizowany zgodnie z Umową Partnerstwa z dnia 28.07.2021 roku.

Wartość projektu: 37 582 516,00 PLN
Dofinansowanie: 31 945 138,60 PLN

Termin zakończenia projektu: 29.09.2023r.

Zgodnie z powyższa informacja Gmina Ścinawa uzyskała dofinansowanie w wysokości 10 846 962,50 PLN przy łącznym koszcie budowy 12 761 250,00 PLN, co stanowi 85% kosztów na budowę przystani w Dziewinie oraz portu w Ścinawie oraz budowę ścieżki rowerowej. Zadania mają na celu wspierać turystykę Gminy oraz propagować zasoby przyrodnicze terenów Odry jak i wspierać proekologiczny stylu życia.
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.