AktualnośćiGmina Ścinawa

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

10 maja br. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa w 2024 r.

Zakresy, których dotyczył przedmiotowy konkurs:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
5) promocji i organizacji wolontariatu;
6) turystyki i krajoznawstwa;
7) porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Informacje dotyczące kwot przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym można uzyskać za pośrednictwem biuletynu informacji publicznej: https://bip.scinawa.pl/organizacje-pozarzadowe-pomioty-wymienione-w-art3-ust3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html.