AktualnośćiGmina Ścinawa

Otwarte konkursy ofert w 2023 roku

Dnia 20.02.2023 r. Burmistrz Ścinawy ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku, zleconych przez Gminę Ścinawa do realizacji przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu:

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
3. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
5. Promocji i organizacji wolontariatu,
6. Turystyki i krajoznawstwa,
7. Porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Termin składania ofert wraz z oświadczeniem RODO upływa w dniu 17.03.2023r. o godz. 15:30. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie, ul. Rynek 17 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę z napisem „Konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w 2023 roku” wraz z „nazwą zadania”.

Wzór oferty i oświadczenie RODO dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.scinawa.pl/otwarte-konkursy-ofert-w-2023-roku.html