AktualnośćiGmina Ścinawa

Otwarte konkursy ofert w 2020 roku

W dniu 18.03.2020r. Burmistrz Ścinawy Zarządzeniem Nr G/58/2020 z dnia 18 marca 2020r. ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku, zlecanych przez Gminę Ścinawa do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu:

– Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
– Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
– Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
– Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– Promocji i organizacji wolontariatu,
– Turystyki i krajoznawstwa,
– Porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Termin składania ofert upływa w dniu 24.04.2020r. o godz. 15:00. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie, ul. Rynek 17 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę z napisem „Konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w 2020 roku” wraz z „nazwą zadania”.

Wzory ofert dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: TUTAJ.