AktualnośćiGmina Ścinawa

Oświadczenie prezesa ZGK w sprawie jakości wody (AKTUALIZACJA)

OŚWIADCZENIE
Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lasowicach
w sprawie jakości wody na terenie Miasta i Gminy Ścinawa

W związku z poleceniem burmistrza Ścinawy, licznymi pytaniami oraz wieloma nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi jakości wody, a pojawiającymi się głównie na portalach społecznościowych, Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Sp. z o.o. wyjaśnia, że komunikat z informacją o obecności bakterii z grupy coli w miejscowości Wielowieś oraz Dziewin w obydwu przypadkach w ilości 2 jtk/100, z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Lubinie dotarł do siedziby Spółki w dniu 23 stycznia 2019 r. Po powzięciu informacji, telefonicznie oraz drogą e-mail, przekazano ją do Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie celem rozpowszechnienia poprzez wiadomości SMS oraz zamieszczenia komunikatu PPIS w Lubinie na stronie www.scinawa.pl. W tym samym czasie na internetowej stronie Spółki – www.zgk.scinawa.pl, w zakładce „komunikaty”, zostały umieszczone wszystkie protokoły z badań wody, wykonanych na zlecenie PPIS w Lubinie przez laboratorium PPIS w Legnicy. Pracownicy Spółki, zgodnie z przyjętą procedurą, bezzwłocznie rozpoczęli dezynfekcję sieci podchlorynem sodu.

Bakterie z grupy coli wykryto w próbie wody pobranej do badania w środę, 16 stycznia 2019r. zgodnie z powszechnie przyjętą procedurą (są to badania kontrolne „wyrywkowe” prowadzone niezależnie od ZGK Sp. z o.o.).

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami w Dziewinie i Wielowsi PPIS w Lubinie wszczął postępowanie i wydał w dniu 23 stycznia br. komunikat nr 22/2019. W treści komunikatu napisano: woda nadaje się do spożycia po jej przegotowaniu. W komunikacie czytamy, że bakterie coli są grupą bakterii naturalnie występującą w wodach naturalnych, glebie, na roślinach. Jednocześnie komunikat informuje i wyjaśnia, że nie stwierdzono przekroczeń bakterii wskazujących na zanieczyszczenia kałowe: ESCHERICHIA coli i ENTEROKOKI, a obecność niewielkich ilości bakterii coli przy braku innych wskaźników zanieczyszczenia kałowego nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Natomiast zwiększona ilość żelaza (norma 0,200) i manganu (norma 0,05) oraz podwyższona wartość mętności nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów. W pozostałym zakresie woda spełnia wymogi Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi.

Ponadto informujemy, że PPIS w Lubinie przekazuje Spółce informuje o wynikach pobranych prób, terminie ich poboru i jeśli to konieczne odpowiednie zalecenia. Doszukiwanie się jakichkolwiek teorii spiskowych (np. o tym, że zarząd/pracownicy Spółki wiedzieli o bakteriach w wodzie od poniedziałku, tj. 21 stycznia 2019 r. ma na celu jedynie wywołanie niepotrzebnej paniki i podważenie wiarygodności, nie tylko ZGK w Ścinawie Sp. z o.o., ale również innych instytucji, w tym PPIS w Lubinie.

Zarząd ZGK w Ścinawie Sp. z o.o. odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Spółki. Sytuacja jest wyjątkowa i wymaga od nas podjęcia radykalnych kroków (z pełną świadomością, narażenia się na krytykę). Nigdy nie pozwolimy sobie na świadome narażenie zdrowia i życia mieszkańców. Prosimy pamiętać, że gro naszych pracowników, to również mieszkańcy Miasta i Gminy Ścinawa. My podobnie, jak Państwo wykorzystujemy codziennie tę samą wodę.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie wpłynął do nas w środę, 23 stycznia 2019 r., a pracownicy Spółki zaangażowali się w informowanie mieszkańców (telefonicznie, e-mail). Byliśmy do Państwa dyspozycji również w godzinach wieczornych, aby udzielać informacji na temat wydanego komunikatu i ewentualnego zagrożenia.

Wyjaśniamy jednocześnie, że nie mieliśmy absolutnie żadnego wpływu na termin oznaczenia prób, czy też wydanie komunikatu przez PPIS w Lubinie. Nie ma możliwości sprawdzenia, czy bakterie są obecne w wodzie pitnej tego samego dnia, w którym pobrano próby.

Spółka badania bakteriologiczne zleca do wykonania raz w miesiącu (dodatkowo zawsze, gdy na sieci wodociągowej/Stacji Uzdatniania Wody prowadzone są jakieś prace modernizacyjne/przyłączeniowe, czy też zgłaszane są uzasadnione zastrzeżenia, co do jakości wody). Częstotliwość i miejsca poboru są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i zatwierdzane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubinie. Po ostatnich wydarzeniach analizy pod kątem mikrobiologii wody wykonywane będą w odstępach dwutygodniowych.

Informujemy, iż obecność bakterii w sieci wodociągowej nie jest wynikiem zaniedbań Spółki i naszych pracowników. Obecności bakterii nie stwierdzono w wodzie uzdatnionej na „wyjściu do sieci” SUW Ścinawa i SUW Dziesław,w punktach poboru na ulicy Wołowskiej i Rynek w Ścinawie oraz Krzyżowej, Ręszowie, Buszkowicach i Przychowej. Bezzwłocznie po otrzymaniu komunikatu o wykryciu bakterii w wodzie pitnej w Wielowsi i Dziewinie podjęte zostały działania mające na celu wykrycie źródła skażenia, które zazwyczaj powstaje na skutek rozszczelnienia sieci (awarie) bądź wprowadzenia do sieci w sposób niekontrolowany zanieczyszczonej wody. Z doświadczenia wiemy, iż prawdopodobnym źródłem może być niewłaściwe podłączenie do sieci wodociągowej (brak zwrotnego zaworu antyskażeniowego) własnego ujęcia wody w gospodarstwach domowych. Stosowne zawiadomienie w tej sprawie zostanie złożone sołtysom, do których zwrócimy się z prośbą o wskazanie takich punktów celem weryfikacji. Obecnie prowadzimy wzmożoną kontrolę sieci, aby wykluczyć inne możliwe źródła zanieczyszczenia wody. Apelujemy również, abyście Państwo informowali nas o jakichkolwiek pracach mogących ingerować w wodociąg, to pomoże nam wykluczyć takie sytuacje w przyszłości.

W zakresie poziomu żelaza, manganu oraz mętności- tzw. „brudnej wody”:
Zarząd spółki z uwagi na pogorszenie się jakości dostarczanej wody i nie „trzymanie” dopuszczalnych norm w zakresie żelaza, manganu oraz mętności przez SUW Przychowa oraz SUW Ścinawa przeprowadził analizę pracy tych SUW’ów i stwierdził w sierpniu 2018r. zupełny brak możliwości regeneracji złoża filtracyjnego w Przychowej z uwagi na zakolmatowane złoże filtracyjne. Zlecona ekspertyza potwierdziła nasze spostrzeżenia dotyczące braku regeneracji filtra wody na tej stacji. Z uwagi na brak możliwości wyłączenia stacji Przychowa w miesiącach wzmożonego poboru wody (tj. od sierpnia do października) dopiero w listopadzie 2018 r. zamknięto jej eksploatację na czas niezbędnych napraw. Wówczas uzdatnioną wodę zaczęliśmy podawać tylko ze stacji Ścinawa i można było dokonać kontroli poszczególnych podzespołów SUW w Przychowej takich jak: sprawność i wydajność sprężarki – dmuchawy dostarczającej powietrze, pompy wodne sieciowe, jak i płuczące. Następnie przystąpiono do wymiany złoża filtracyjnego, które było mocno zbrylone i trudne do wyjęcia z filtra. Po opróżnieniu filtra okazało się, że planowana wymiana dysz napowietrzających jest niemożliwa, dlatego przystąpiono do oczyszczenia, najpierw mechanicznie wodą pod zwiększonym ciśnieniem, następnie z użyciem kwasu, zastosowano kwas cytrynowy (znany i stosowany w kuchni kwasek cytrynowy). W dniu 29 stycznia br. planujemy przystąpić do formowania filtra, tj. złoża filtracyjnego. Planowany okres rozruchu, po wcześniejszej dezynfekcji i badaniu wody, to początek lutego. Po oddaniu stacji do eksploatacji, przystąpimy do modernizacji SUW Ścinawa.

Planowany czas na wykonanie wszelkich prac, tj. wymiana złoża w dwóch filtrach, czyszczenie aeratora, zbiorników wody uzdatnionej na SUW Ścinawa, ponadto czyszczenie sieci metodą hydropneumatyczną wraz z dezynfekcją w mieście Ścinawa (odcinek ok. 5 km), to od jednego do dwóch miesięcy. Samo płukanie sieci polegać będzie na dozowaniu powietrza do przepływającej wody o ciśnieniu 1,2-1,5 bara, większym od ciśnienia pracy instalacji wraz z jednoczesną dezynfekcją podchlorynem sodu. W trakcie prac konieczny będzie dostęp do wszystkich hydrantów na płukanym odcinku. Po zakończonym płukaniu instalacja zostanie sprawdzona pod kątem braku obecności środka do dezynfekcji i będzie płukana samą wodą do zaniku widocznej barwy wody. Płukaniu zostanie poddana sieć wodociągowa bez przyłączy. Wszystkie te prace planujemy wykonać w trakcie eksploatacji tej stacji w porze nocnej. W marcu sytuacja dotycząca jakości wody pod względem fizyko-chemicznym oraz mętności („brudna woda”) w gminie Ścinawa ulegnie zdecydowanej poprawie.
Pragniemy gorąco podziękować wszystkim, którzy pomagali nam w tej niecodziennej sytuacji zwłaszcza sołtysom. Dziękujemy również Mieszkańcom za zrozumienie i nierzadko okazywane wsparcie. Raz jeszcze przepraszamy Państwa za złą jakość dostarczanej wody.
Ponadto informujemy, iż nie będziemy komentować, często nieprawdziwych i oszczerczych wypowiedzi pojawiających się na portalach społecznościowych. Zapewniamy, iż bez zbędnej zwłoki, odpowiemy na Państwa pytania (rzeczowe), które kierowane są/będą drogą telefoniczną (tel.: 76/8412636), bądź mailową (sekretariat@zgk.scinawa.pl).

O stanie jakości wody, planowanych pracach na sieci wodociągowej będziemy Państwa na bieżąco informować na stronach internetowych, poprzez system SMS oraz na tablicach ogłoszeń. W przypadku lokalnych prac lub przewidywanych utrudnień pojawią się informacje wywieszane na tym terenie.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji
Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Sp. z o.o. z/s w Lasowicach

Zeskanowane oświadczenie prezesa ZGK – Zbigniewa Węgrzyna dostępne: TUTAJ.