Urząd Miasta i Gminy

Szukają kandydatów do komisji konkursowej

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydata na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

W związku z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Ścinawy zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach wszystkich ogłaszanych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Szczegółowa tematyka konkursów:

  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
  2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  3. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
  4. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  6. Promocja i organizacja wolontariatu;
  7. Turystyka i krajoznawstwo;
  8. Porządek i bezpieczeństwo publiczne;
  9. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
  10. Wsparcie działań służących upowszechnieniu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są przesłać odpowiednio wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej Gminy Ścinawa zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik A do niniejszego zaproszenia.

Zgłoszenia należy przesłać na adres: Gmina Ścinawa, Rynek 17 59-330 Ścinawa w terminie do 17.01.2018 r., godz. 15:00. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu. Zgłoszenia są ważne do dnia 31.12.2018 r.