Urząd Miasta i Gminy

Komunikat burmistrza Ścinawy w sprawie konsultacji programu współpracy

Komunikat burmistrza Ścinawy w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Ścinawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie opinii do projektu ww. programu.

Forma konsultacji: Wyrażenie pisemnej opinii i złożenie uwag do projektu ww. programu.

Termin konsultacji:

  • data rozpoczęcia: 27.10.2017r.
  • data zakończenia: 10.11.2017r.

Miejsce konsultacji: Opinie i uwagi do przedmiotowego projektu należy zgłaszać za pomocą „formularza” na adres e-mail: jsosnicka@scinawa.pl lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa- decyduje data doręczenia formularza.

Projekt Programu wraz z „formularzem” znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce: Współpraca z organizacjami pozarządowymi/konsultacje oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa.