AktualnośćiGmina Ścinawa

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022. poz. 2687) przewiduje m. in. wsparcie dla gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zakupu paliwa gazowego na cele grzewcze.

Wsparcie gospodarstw domowych polega na refundacji podatku VAT wynikającego z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.
Dodatek gazowy w formie refundacji VAT otrzyma odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21.12.2022r.), albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.
Dodatek gazowy obejmuje m.in.: paliwa gazowe – gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia.

Ustawa zakłada wprowadzenie w 2023 r. mechanizmu polegającego na:
• utrzymaniu cen gazu w 2023 na poziomie 200,17 zł/MWh, czyli ceny obowiązującej w 2022 r.;
• utrzymaniu cen dystrybucji gazu;
• rekompensatach dla przedsiębiorstw energetycznych w związku z poniesionymi kosztami;
• refundacji poniesionych kosztów podatku VAT za gaz.

Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie refundacja poniesionych kosztów podatku od towarów i usług (VAT). Zwrot pobranego podatku VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają mieszkanie gazem i spełniają kryterium dochodowe. Podatek VAT na gaz od stycznia powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23 %. W roku 2022 r. wynosił 0 %.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:
• gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe;
• źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB;
• przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. Dodatek do gazu nie przysługuje osobie, która przekracza ww. progi dochodowe.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.
W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Jak otrzymać dodatek do gazu:
• o refundację VAT można się ubiegać w ciągu 30 dni od daty otrzymania i opłacenia faktury dokumentującej dostarczenie gazu nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r.;
• wnioski w formie tradycyjnej składa się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Obsługą dodatku gazowego dla gospodarstw domowych zajmuje się Referat Gospodarki Nieruchomościami. Weryfikacja wniosków odbywa się w pokoju nr 21, II piętro, w dniach: czwartek od godziny 1100 do 1500 oraz piątek od godziny 8:00 do 12:00. Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu 76 7400 232;
• przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – informacja o rozstrzygnięciu sprawy zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku;
• do wniosku należy dołączyć umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię, fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty;
• wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku.

Opracowanie: referat GN UMiG Ścinawa