AktualnośćiGmina Ścinawa

Stypendia samorządowe dla zdolnych uczniów i nagrody sportowe w 2022 roku

Zdolni uczniowie z terenu gminy Ścinawa będą mogli niebawem ubiegać się o stypendia samorządowe w następujących kategoriach: za bardzo dobre wyniki w nauce, za szczególne osiągnięcia naukowe, szczególne osiągnięcia artystyczne. Wnioski od uczniów szkół podstawowych przyjmowane będą po radach klasyfikacyjnych (w przypadku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie od 15 czerwca, w przypadku Szkoły Podstawowej w Tymowej od 17 czerwca), wnioski od uczniów szkół średnich przyjmowane będą po zakończeniu roku szkolnego.

Do składania wniosków uprawnieni są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, będący mieszkańcami gminy Ścinawa, którzy na koniec roku szkolnego 2021/2022 osiągnęli co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen:
• 5,20 – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych;
• 5,00 – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych;
• 4,80 – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Średnia ocen podawana do drugiego miejsca po przecinku, bez zaokrąglania.
Do ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe bądź artystyczne uprawniony jest uczeń, który:
1) indywidualnie zdobył nagrodę główną, zajął miejsce I-III bądź wyróżnienie w olimpiadach, konkursach na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
2) grupowo zdobył nagrodę główna, zajął miejsce I-III bądź wyróżnienie w olimpiadach, konkursach na szczeblu co najmniej ogólnopolskim.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, biuro nr 4, parter, na odpowiednich formularzach w terminie: do 17 czerwca br. – uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie, do 20 czerwca uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Tymowej, do 30 czerwca uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Zdolni sportowcy mogą otrzymać nagrody za osiągnięte wyniki sportowe zarówno indywidualnie jak i zespołowo, spełniając następujące kryteria:
1) uczeń lub student do ukończenia 25 roku życia, będący mieszkańcem gminy Ścinawa, który:
a) co najmniej został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach Europy, świata, igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich,
b) zajął od I-X miejsca w mistrzostwach Polski,
c) zajął od I-VI miejsca w zawodach, olimpiadach i paraolimpiadach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
2) zawodnik powyżej 25 roku życia, będący mieszkańcem gminy Ścinawa, który:
a) zajął od I-X miejsca w mistrzostwach Polski,
b) co najmniej został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach Europy, świata, igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich.
Wnioski należy złożyć w terminie do 15 czerwca.

Wnioski o przyznanie nagrody sportowej należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, pokój nr 4, parter w terminie do dnia 15 czerwca. Szczegółowe informacje o kryteriach i trybie składania wniosków o przyznanie stypendium zawarte są w uchwałach: Uchwała nr LXVIII/248/13 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów oraz wysokości nagród sportowych za osiągnięte wyniki sportowe oraz uchwała nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendium samorządowego.

Szczegółowe informacje o stypendiach i nagrodzie sportowej oraz wnioski dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.scinawa.pl/stypendia.html.