AktualnośćiGmina Ścinawa

STRABAG wykona roboty na przystani miejskiej!

Gmina Ścinawa w miniony poniedziałek zawarła umowę z firmą STRABAG Sp. z o. o. na wykonanie jednego z zakresów podstawowych dotyczących przystani miejskiej i nabrzeża rzeki Odry w Ścinawie w ramach zadania pn.: „Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej”. Kontrakt, którego wartość brutto opiewa na kwotę ponad 12 mln zł podpisali burmistrz Krystian Kosztyła i pełnomocnik z ramienia wykonawcy Tomasz Wenta. Umowa zawiera również prawo opcji, które zakłada poszerzenie zleconych robót o dalszy zakres związany z przystanią jachtową i slipem, aneks w tym przedmiocie ma być zawarty w przyszłym tygodniu. Na realizację zleconych 6 czerwca robót wykonawca ma 12 miesięcy.

Przypominamy, że pod koniec kwietnia br. Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Samorządna”, którego członkiem jest Gmina Ścinawa, podpisało z Województwem Dolnośląskim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej”. Dzięki wiedzy o cenach rynkowych (po otwarciu ofert złożonych w przetargu ogłoszonym m.in. przez ścinawski samorząd), lider partnerstwa gmin uczestniczących w przedmiotowym projekcie, czyli Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Samorządna”, złożył do zarządu województwa wniosek o zwiększenie przyznanego jeszcze pod koniec ubiegłego roku dofinansowania. Dzięki pozytywnej decyzji zarządu województwa bezzwrotne wsparcie wzrosło z ogólnej kwoty blisko 32 mln zł do prawie 42 mln zł. Spośród wszystkich gmin, to Ścinawie przypada największe dofinansowanie, wynoszące obecnie ponad 17 mln zł, stanowiące, co do zasady konkursu, 85% kosztów kwalifikowanych.

– Projekt portu, o którym mówiliśmy od dłuższego czasu, wchodzi obecnie w fazę budowlanych realizacji. Spółka STRABAG to duża firma o ugruntowanej renomie i sporym, międzynarodowym doświadczeniu. Jej odział regionalny z Gdyni, który zajmuje się przede wszystkim budowlami hydrotechnicznymi, kierował i prowadził będzie roboty, a te z początkiem wakacji powinny się rozpocząć. Jestem przekonany, że w nieodległej perspektywie nasz port będzie miejscem wodniackiej aktywność dla mieszkańców regionu, a realizowany we współpracy z innymi nadodrzańskimi samorządami projekt będzie poważnym impulsem do rozwoju turystyki na tym odcinku rzeki – mówi burmistrz Krystian Kosztyła.

W ramach realizacji całego zadania, któremu lideruje „Rzeczpospolita Samorządna” planowana jest budowa czterech przystani na Odrze, zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Ścinawie, Dziewinie, Lubiążu i Brzegu Dolnym. Dofinansowanie dotyczy również budowy ścieżek rowerowych na odcinkach: Wołów-Lubiąż (około 1,2 km), Wielowieś-Ścinawa (około 9,3 km – odcinek już zrealizowany przez ścinawski samorząd), Wielowieś-Prochowice (około 5,1 km), Chocianów-Szklary Dolne wraz z fragmentem drogi rowerowej w Chocianowie (około 17,5 km), umożliwiające komunikację pomiędzy wyżej wymienionymi obiektami na rzece.

Projekt jest finansowany i realizowany w ramach osi priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby”, działania nr 4.4. „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych”, poddziałania nr 4.4.1. „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkurs horyzontalny” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020”.