AktualnośćiGmina Ścinawa

Przypominamy: od 1 lutego przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego

W 2022 roku producenci rolni ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymają większą refundację. Zmiany wprowadziła ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2227), która weszła w życie dnia 1 stycznia 2022 r.

Nowelizacja ustawy zwiększa kwotę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poprzez podwyższenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych ze 100 do 110 litrów oraz limitu zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła z 30 do 40 litrów.

Według nowych regulacji roczny limit ustala się jako sumę:
• kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku;
• kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Jednocześnie przypominamy, że zbliża się ustawowy termin, tj. od dnia 01 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku, składania do Burmistrza Ścinawy wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych posiadających grunty na terenie naszej gminy.
Do wniosku należy dołączyć:
1. faktury VAT lub ich kopie, potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
2. w przypadku ubiegania się o zwrot w związku z posiadaniem dużych jednostek przeliczeniowych bydła – dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego,
3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia br. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 21 na II piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa.
Informacji udziela Pani Renata Matuszczak, 76/74 00 233.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie
Klauzula informacyjna – akcyza
Oświadczenie spółki
Oświadczenie o nieotrzymanej pomocy publicznej
Oświadczenie producenta rolnego bez umowy pisemnej
Wzór_wniosku_akcyza
Zestawienie faktur VAT I półrocze