AktualnośćiGmina Ścinawa

Gmina pozyskała środki na zajęcia dodatkowe dla uczniów!

Ścinawski samorząd otrzymał bezzwrotną dotację wysokości 413.482,34 złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskane wsparcie wykorzystane będzie do podniesienia kluczowych kompetencji wśród uczniów gminnych szkół w zakresie umiejętności matematycznych oraz językowych: polskiego, angielskiego oraz niemieckiego. Wcześniej w placówkach oświatowych ścinawskiego samorządu przeprowadzono diagnozy, które wykazały, że okres pandemii i ograniczenia wynikające z nauki zdalnej spotęgowały wśród uczniów wykluczenie społeczne oraz edukacyjne.

W ramach przeprowadzonej w gminnych szkołach diagnozy poddano analizie wyniki edukacyjne uczniów oraz przeprowadzono rozmowy z nauczycielami kierunkowymi, pedagogiem szkolnym, rodzicami i uczniami. Zidentyfikowano następujące problemy, które częściowo pogłębiły się w wyniku pandemii: wykluczenie cyfrowe wynikające z różnego statusu majątkowego uczniów, wykluczenie wynikające z braku właściwych warunków do edukacji, niewystarczająca liczba zajęć w szkole, brak dostępu do zajęć dodatkowych, brak możliwości poświęcenia dodatkowej uwagi uczniom o szczególnych potrzebach, brak systematyczności w pogłębianiu wiedzy, niskie wyniki na egzaminie ósmoklasisty.

Zadania zaplanowane w ramach dofinansowanego projektu:
• zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas: I-III;
• zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas: IV, VII, VIII;
• zajęcia podnoszące kompetencje uczniów z matematyki dla klas: V – VIII;
• zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klas: I-III;
• zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klas: IV, VII, VIII;
• zajęcia podnoszące kompetencje uczniów z języka polskiego dla klas: V – VIII;
• zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klas: I-III;
• zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klas: IV, VII, VIII;
• zajęcia podnoszące kompetencje uczniów z języka angielskiego dla klas: V – VIII;
• zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego dla klas: I-III;
• zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego dla klas: IV, VII, VIII;
• zajęcia podnoszące kompetencje uczniów z języka niemieckiego dla klas: V – VIII;
• Zielona Szkoła „OMNIBUS” dla klas VII-VIII ze Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Tymowej.

Realizacja wskazanych wyżej zadań będzie odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby dzieci i młodzieży, w tym o szczególnych potrzebach i z założenia przyczyni się do podniesienie kluczowych kompetencji uczniów w wybranych obszarach oraz do poprawy ich kondycji psychicznej.

Niedawno o dotacjach na zajęcia pozalekcyjne, na specjalnej konferencji prasowej, mówili marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, a także wicemarszałek Marcin Krzyżanowski. Więcej informacji oraz pełna lista projektów, które uzyskały wsparcie w artykule: „35,5 mln złotych na zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych”.