AktualnośćiGmina Ścinawa

Otwarte Konkursy Ofert w 2021 roku

Burmistrz Ścinawy Zarządzeniem Nr G/70/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r. ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku, zlecanych przez Gminę Ścinawa do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu:

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
3. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
5. Promocji i organizacji wolontariatu,
6. Turystyki i krajoznawstwa,
7. Porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Termin składania ofert upływa w dniu 21.05.2021r. o godz. 15:00. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie, ul. Rynek 17 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę z napisem „Konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w 2021 roku” wraz z „nazwą zadania”.

Wzory ofert i Oświadczenie RODO dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: TUTAJ.