AktualnośćiEdukacja

Kurator wyróżnił dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie!

Zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) pod koniec minionego tygodnia zawarto porozumienie pomiędzy Dolnośląskim Kuratorem Oświaty, a Burmistrzem Ścinawy w sprawie oceny pracy pani Jolanty Szulc, dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie. Warto podkreślić, że strony ustaliły końcową ocenę na poziomie wyróżniającym – najwyższa możliwa do uzyskania. Wcześniej, podczas weryfikacji cząstkowej, taką samą ocenę dla pracy pani dyrektor zaproponował sam Dolnośląski Kurator Oświaty, stanowiska obu organów są więc zgodne. Ponadto zawodowe starania Jolanty Szulc pozytywnie oceniły również rady pedagogiczne: Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Przedszkola Publicznego w Ścinawie.

Ocenie podlegały wykonywane przez Jolantę Szulc obowiązki, przede wszystkim: nadzór pedagogiczny nad placówkami, realizacja programu nauczania, dbałość o poziom dydaktyczny i wychowawczy, prawidłowe wykorzystanie budżetu, organizację administracyjną i gospodarczą, ochronę danych osobowych, dobór kadry dydaktycznej oraz obsługi, zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

Należy podkreślić, że dyrektor jest w szczególności odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć. Wpływ na wysoką ocenę w tym zakresie ma odpowiednia organizacja pracy, ale też dostosowanie obiektu do wymagań osób ze specjalnymi potrzebami, co dzięki wprowadzonym zmianom oraz skupieniu uczniów w jednym budynku i przebudowie Szkoły Podstawowej nr 3, udało się zrealizować – odzwierciedleniem słuszności działań jest końcowa ocena z wyróżnieniem.

Podmioty oceniające tak puentują bardzo wysoką notę dyrektora ZS-P w Ścinawie:
„… Bezpieczeństwo uczniów i pracowników jest działaniem, na które pani Jolanta Szulc zwraca szczególną uwagę. Organizuje pracę szkoły zgodnie z zasadami bhp i obowiązującymi w szkole i przedszkolu procedurami bezpieczeństwa, zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki. (…)”.