AktualnośćiGmina Ścinawa

MGOPS wydaje konieczne zaświadczenia do Programu Czyste Powietrze

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie informuje mieszkańców, że w związku z ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 roku o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 1565) oraz rozporządzenia ministra klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz.U. 2020, poz.1713), to ośrodek wydaje zaświadczenia o dochodzie, konieczne do złożenia wniosku o dotację w ramach Programu Czyste Powietrze.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstw domowego.

Uwaga: wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej.

Program „Czyste Powietrze”, to pierwszy ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła.
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Materiały i informacje dotyczące „Programu czyste powietrze można znaleźć na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://czystepowietrze.gov.pl/.