AktualnośćiGmina Ścinawa

Dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadza nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”. Regulacje dotyczące nowego instrumentu wprowadzane są poprzez dodanie art. 15zzzic – 15zzzii do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

Czym jest „dopłata do czynszu”?
Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dodatek mieszkaniowy powiększony o taką dopłatę traktować należy jak „zwykły” dodatek mieszkaniowy. Jedyne różnice, które należy uwzględnić w procedurze jego przyznawania i wypłacania wynikają z art. 15zzzic -15zzzii ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu?
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu?
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).
Wymagane jest aby:
1) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.,
2) wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz
3) wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.

Wnioskodawca, musi także spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.
Ważne! Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”. Wniosek taki składa się nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Do wniosku dołącza się:
1) oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
2) oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w art. 15zzzid pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ubiegający się najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. oraz ubiegającemu nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu);
3) dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (np. umowa najmu lokalu mieszkalnego).

Wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku z adnotacją, a w przypadku gdy jest on wyższy niż czynsz opłacany na dzień 14 marca 2020 r. – ustala się go według stanu na dzień 14 marca 2020 r.

Ważne! Niespełnienie przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie wyklucza przyznania mu dodatku mieszkaniowego bez dopłaty do czynszu. Jeżeli wnioskodawca nie spełnia wspomnianych warunków, a spełnia warunki do otrzymania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego, wówczas należy mu przyznać dodatek bez dopłaty.

Ważne! Dodatki mieszkaniowe powiększone o dopłatę do czynszu gmina wypłaca od 61. dnia po dniu ogłoszenia ustawy, przy czym pierwszej wypłaty gmina dokonuje nie później niż 76. dnia po dniu ogłoszenia ustawy.

Czy o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może wystąpić osoba, której już jest wypłacany „zwykły” dodatek mieszkaniowy?
TAK, na podstawie art. 15zzzic. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w przypadku gdy wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu złoży osoba, której na podstawie decyzji wcześniejszej przysługuje już „zwykły” dodatek mieszkaniowy, okres wypłaty tego „zwykłego” dodatku mieszkaniowego skraca się do miesiąca poprzedzającego pierwszą wypłatę przyznanego dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

Czy o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może zostać przyznany z mocą wsteczną?
TAK, jest to możliwe na podstawie art. 15zzzii ust. 1 w związku z art. 15zzzib. ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W takim wypadku wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu, zgodnie z art. 15zzzie ust. 1 ww. ustawy, musi być złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Skąd pochodzą środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych powiększonych o dopłatę do czynszu?
Na dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu składają się środki pochodzące z dwóch źródeł. W zakresie kwoty wyliczonej „jak przy zwykłym dodatku mieszkaniowym” są to środki gminy, z których wypłaca ona „zwykły” dodatek mieszkaniowy. W zakresie powiększającym przyznaną kwotę do wysokości 75% czynszu (tj. kwoty stanowiącej dopłatę do czynszu), środki te pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 7 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086 i 1262).

kwota zwykłego dodatku mieszkaniowego + dopłata do czynszu = 75% czynszu najemcy (nie więcej niż 1500 zł)
środki gminy                                                        środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W jaki sposób gminy pozyskują środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków mieszkaniowych powiększonych o dopłatę do czynszu?
W celu otrzymania środków na dopłaty do czynszu gmina nie później niż na 30 dni przed pierwszym dniem półrocza, w którym dokonywane mają być wypłaty, składa do wojewody wniosek o przekazanie środków na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-192, określając wysokość szacunkowego zapotrzebowania z rozbiciem na poszczególne miesiące półrocza oraz określając szacunkową liczbę osób, którym zostanie wypłacony dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu. Wniosek o przekazanie środków na dopłaty do czynszu na pierwsze półrocze 2021 r. gmina składa w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie art. 49 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.
Wypłata dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi zadanie związane z przeciwdziałaniem COVID-19 i wiąże się z koniecznością wykonania dodatkowych czynności sprawdzających przeprowadzanych w ramach postępowania o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz obsługi dokumentacji rozliczeniowej i wniosków o środki na dopłaty. Koszt ponoszony przez gminę przy realizacji tego zadania ustalono w wysokości 1% łącznej kwoty przekazywanych gminie środków. Jest on uwzględniany przy ustalaniu wysokości zapotrzebowania na środki na dopłaty do czynszu.
Środki na dopłaty do czynszu gmina otrzymuje w miesięcznych ratach nie później niż do 5. dnia każdego miesiąca w wysokości odpowiadającej określonej we wniosku gminy szacunkowej wysokości zapotrzebowania na środki na dany miesiącu. Natomiast pierwszą i drugą miesięczną ratę środków na dopłaty do czynszu w pierwszym półroczu 2021 r. (za styczeń i luty 2021 r.) gmina otrzyma w terminie 50 dni od dnia wejścia w życie art. 49 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Ważne! Dodatki mieszkaniowe powiększone o dopłatę do czynszu przysługujące za styczeń i luty 2021 r. gmina wypłaca, w terminie od 60 do 75 dnia od wejścia w życie art. 49 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Źródło: Materiał informacyjny Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego