AktualnośćiGmina Ścinawa

Podjęta przez radę uchwała szansą dla spóźnionych stypendystów!

Na dzisiejszej sesji radni Rady Miejskiej w Ścinawie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustalenia nowego terminu składania wniosków o przyznanie samorządowego stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych za osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020, a także o przyznanie nagrody za uzyskane wyniki sportowe. Dodatkowy termin dla ubiegających się o ww. stypendium to 30 października br. Nie zmienia się natomiast czas na złożenie wniosków o stypendium dla studentów, termin minie 30 września br.

Obowiązujące wg wcześniejszych regulacji terminy to:
• 15 czerwca br. dla ubiegających się o nagrody sportowe,
• 17 czerwca br. dla uczniów szkół podstawowych w Ścinawie i Tymowej ubiegających się o stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce,
• 30 czerwca br. dla uczniów szkół ponadpodstawowych ubiegających się o stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce.

Uwaga!!! Wnioski, które zostały odrzucone, ponieważ zostały złożone po upływającym wcześniej terminie (przy 1. naborze), zostaną pozytywnie rozpatrzone, nie ma potrzeby ich ponownego dostarczenia.

Z kolei nowe wnioski zgodnie z wydłużonym terminem i podjętą dzisiaj przez radnych uchwałą przyjmowane będą od 28 września br. do 30 października br.

– W czerwcu i na początku lipca zgłaszali się do mnie osobiście, bądź do referatu oświaty w naszym urzędzie rodzice uczniów, którzy przegapili wcześniejsze terminy, z prośbą o danie jeszcze jednej szansy na możliwość otrzymania naszego samorządowego stypendium. Mocno postulaty opiekunów i mieszkańców gminy wspierali radni: Agnieszka Parzyńska oraz Henryk Kozak, którzy tak naprawdę zainicjowali projekt przyjętej dzisiaj jednogłośnie uchwały – mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła. – Zdalne nauczanie pod koniec minionego roku szkolnego oraz prowadzenie edukacji w warunkach pandemii koronawirusa mogło spowodować, że niektórzy zapomnieli o obowiązujących terminach, podjęta dzisiaj przez radę uchwała daje dla spóźnialskich nową szansę – dodaje szef gminy.

Organ uchwałodawczy gminy wziął pod uwagę panującą w kraju nadzwyczajną sytuacją w wyniku ogłoszonej pandemii wirusa COVID-19 i wprowadzone ograniczenia i utrudnienia dla obywateli, które mogły wpłynąć na niedotrzymanie terminu składania wniosków. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące stypendium samorządowego oraz formularze dostępne w zakładce „Stypendia” na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy – TUTAJ.