AktualnośćiGmina Ścinawa

Wybrano wykonawcę rewitalizacji centrum miasta! (WIZUALIZACJE)

Gmina Ścinawa ogłosiła wczoraj wyłonienie wykonawcy przebudowy nawierzchni rynku, co oznacza, że wsparte wielomilionową dotacją unijną zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic – etap I w raz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu”, wchodzi w etap realizacji robót budowlanych. W rozstrzygniętym właśnie postępowaniu przetargowym wpłynęło kilka ofert, jednak najwyżej oceniona została propozycja firmy WASBUD Robert Wąs z Grodkowa. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą powinno nastąpić jeszcze pod koniec bieżącego miesiąca, a faktyczne rozpoczęcie prac już w czerwcu.

W ramach prowadzonego przez ścinawski samorząd postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego kilka miesięcy temu, o czym pisaliśmy TUTAJ, swoje oferty zgłosiło 6 firm zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia:

WASBUD uzyskał największą liczbę punktów według określonych przez gminę kryteriów. Podpisanie umowy z wykonawcą zadania będzie mogło nastąpić najwcześniej za dwa tygodnie, z uwagi na możliwość zgłoszenia uwag przez innych oferentów.

W ramach rewitalizacji nawierzchni rynku zrealizowany będzie poniższy zakres:
– remont i przebudowa istniejącej sieci i przyłączy wody wraz z wymianą istniejących zaworów i budową nowych przyłączy;
– remont i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą istniejących studni i budową nowych sieci i przyłączy;
– odwodnienie terenu do istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z wymianą istniejących wpustów na nowe oraz odwonienia płyty rynku;
– wycinka zieleni istniejącej, kolidującej z inwestycją;
– rewitalizacja terenu na działce nr 303/4 wraz z istniejącym parkingiem, budową szaletu miejskiego i lokalizacją placu zabaw;
– remont istniejących utwardzeń w obrębie inwestycji;
– budowa nowego oświetlenia ulicznego;
– zagospodarowanie terenu z remontem oraz wymianą istniejącej nawierzchni wraz z podbudową i rewitalizacją układu komunikacyjnego;
– remont i rewitalizacja płyty rynku w zakresie wymiany nawierzchni oraz zmiany jej parametrów i geometrii wraz z lokalizacją małej architektury (ławki, donice, fontanna, tablice informacyjne) oraz zielenią niską.

Przy okazji wykonana będzie również sieć gazowa, której inwestorem jest G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o. Podobnie jak w przypadku dokumentacji dotyczącej projektu sieci w obszarze objętym rewitalizacją, koszty realizacji robót budowlanych poniesie wskazany dostawca tego paliwa.

Rewitalizacja centrum miasta prowadzona będzie w obrębie następujących ulic (lub ich części): Mickiewicza, Rynek, Grodzka, Orla, 1 Maja.

W związku ze skalą przedsięwzięcia na czas trwania inwestycji planowana jest zmiana w organizacji ruchu, o czym mieszkańcy będą na bieżąco informowani. Teren prowadzenia robót budowlanych objęty będzie, zgodnie z wymogami, nadzorem archeologicznym. Ponadto w trakcie przewidziano nadzory branżowe.

O przedsięwzięciu i pozyskanych na jego realizację środkach unijnych pisaliśmy również w artykułach: 6,5 mln zł dotacji na RYNEK i pierwsze miejsce na liście! oraz Dodatkowy milion na rewitalizację!

Wartość wybranej oferty dotyczącej przebudowy nawierzchni rynku w ramach zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic – etap I w raz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu”, to kwota 12.616.152,78 złotych brutto. Inwestycja powinna zakończyć się w przyszłym roku.

Informujemy ponadto, że nie został rozstrzygnięty jeszcze przetarg na przebudowę dawnej siedziby Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ścinawie. Odnowienie zabytkowej kamienicy w rynku, którą od kilku lat ponownie zarządza lokalny samorząd, przewidziano także w ramach wskazanego wyżej tytułu inwestycyjnego.