AktualnośćiGmina Ścinawa

Burmistrz w sprawie „rewelacji” dotyczących kontroli RIO

Odnosząc się do oskarżeń zmieszczonych w mediach społecznościowych na profilu jednego z lokalnych stowarzyszeń, jakobym „bezprawnie wyłudził” środki finansowe Gminy Ścinawa i przeznaczył je dla swoich „(bez)partyjnych kolesi” informuję z całą odpowiedzialnością, że są one kłamstwem! Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej, w części dotyczącej dodatków specjalnych wypłaconych pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, nie ma nic wspólnego ze stanem faktycznym i nie uwzględnia wyjaśnień przedłożonych w trakcie trwania kontroli. Wypłacone w badanym okresie dodatki mają swoją podstawę w regulaminie wynagradzania, o czym kontrolerzy zostali poinformowani na piśmie. W tym zakresie zostaną złożone do RIO zastrzeżenia sprowadzające się m.in. do żądania usunięcia z treści wystąpienia pokontrolnego następujących zdań:
– „Kontrola wykazała, że wymienionym pracownikom wypłacono dodatki specjalne w wysokościach wyższych, niż wskazane w Informacjach w sprawie przyznania dodatku specjalnego.”
– „W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r., kwota wypłaconych dodatków specjalnych dla wymienionych pracowników, została zawyżona o kwotę 230.668,12 zł brutto.”
Sformułowania te są absurdalne wobec braku żądania, czy też zalecania zwrotu przyznanych i wypłaconych pracownikom urzędu dodatków. W wystąpieniu pokontrolnym RIO nie zawarto również informacji o skierowaniu sprawy do organów ścigania, pomimo że w razie stwierdzenia przestępstwa ma prawny obowiązek je zawiadomić.

Wobec autorów przedmiotowych insynuacji, którzy z premedytacją usiłują wprowadzać opinię publiczną w błąd i oczerniają mnie, radnych oraz pracowników urzędu, zostaną podjęte odpowiednie kroki prawne.

Autorzy tej hejterskiej publikacji, kolejny raz z braku innych argumentów, w skandaliczny sposób piętnują miejsca zamieszkania pracowników ścinawskiego magistratu, w dodatku wprowadzając w błąd swoich odbiorców. Zaledwie jedna z zatrudnionych w urzędzie osób, spośród wszystkich, którym przyznano dodatki specjalne, mieszka na stałe w Miliczu. Na przestrzeni ostatnich lat dodatki wypłacane były pracownikom z: gminy Ścinawa, z gminy miejskiej i wiejskiej Lubin, z Głogowa, wszystkim zatrudnionym, którzy wykonywali dodatkowe zadania, związane z realizowanymi przez samorząd projektami unijnymi. Ocenianie ludzi przez pryzmat pochodzenia, a nie wartości i umiejętności, które sobą reprezentują, świadczy wyłącznie o braku kultury i ograniczonych horyzontach.

Przy okazji należy wyraźnie podkreślić, że przyznając i wypłacając dodatki w żaden sposób „nie pozbawiałem mieszkańców pieniędzy”. Dodatki specjalne wypłacane są bowiem ze środków unijnych, pozyskanych na realizację i obsługę konkretnych projektów. Pragnę przypomnieć, że dzięki zaangażowaniu ścinawskiego samorządu oraz pracowników magistratu w ostatnich latach gmina pozyskała blisko 130 mln złotych zewnętrznych dotacji, głównie unijnych na przedsięwzięcia realizowane m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Z poważaniem
Burmistrz Ścinawy
Krystian Kosztyła

 

Wnioski RIO podsumowujące wystąpienie pokontrolne:

Pełna treść wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej do wglądu TUTAJ.