AktualnośćiGmina Ścinawa

Stypendia samorządowe dla zdolnych studentów

Zdolni studenci z gminy Ścinawa, którzy spełnili określone warunki, mogą ubiegać się o stypendium samorządowe. Nagrody przyznawane są w oparciu o Uchwałę nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 09.05.2019 r. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa (biuro nr 4 – parter), w terminie do 30 września 2021 r.

Wniosek o przyznanie samorządowego stypendium może złożyć student jednolitych studiów magisterskich oraz student studiów I lub II stopnia, studiujący na uczelniach publicznych lub niepublicznych w systemie studiów stacjonarnych do ukończenia 25 roku życia, który osiągnął w roku akademickim 2020/2021 średnią ocen 4,5 (co najmniej) z egzaminów i zaliczeń oraz uzyskał oceny pozytywne ze wszystkich egzaminów i zaliczeń.

Szczegółowe informacje o stypendium oraz wniosek dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.scinawa.pl/stypendia.html.