Aktualnośći

Budżet prorozwojowy, a zobowiązania zaciągane tylko na inwestycje

Na sesji 30 grudnia ścinawscy radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez burmistrza budżet. Plan wydatków i dochodów na rok 2020 zakłada realizację inwestycji na rekordową kwotę ponad 74 mln zł, co stanowi 62 % ogółu wydatków na najbliższe 12 miesięcy! Łącznie wydatki kształtują się na poziomie ponad 119 mln zł. W tym roku najważniejsze i największe inwestycje koncentrują się wokół pozycji pn. „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”– tu w uchwalonym budżecie zapisano dokładnie 32.330.315,38 zł. Priorytetem pozostaje kanalizacja obszarów wiejskich i zadanie zatytułowane: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, na które gmina pozyskała bezzwrotną dotację w kwocie aż 58 mln zł. Jednak żeby zrealizować całość przedsięwzięcia koniczne jest pokrycie tzw. wkładu własnego niskooprocentowaną pożyczką na poziomie ok. 32 mln zł.

Na realizację największej, zaplanowanej w 2020 roku inwestycji związanej z modernizacją oczyszczalni ścieków, kanalizacją 14 wsi i przebudową sieci w mieście, która w bieżącym roku wejdzie w końcu w etap realizacji robót budowalnych, lokalny samorząd pozyskał rekordową dotację w kwocie 58 mln zł. Warto nadmienić, że pierwotnie wartość bezzwrotnego dofinansowania wynosiła 34,6 mln zł, jednak po długich zabiegach i negocjacjach z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udało się znacznie zwiększyć dotację. Obecnie dopinane są kolejne formalności, w ostatnich miesiącach minionego roku do Starostwa Powiatowego w Lubinie złożono wnioski o pozwolenie na budowę nowej sieci kanalizacyjnej dla 11 wsi. Lokalny samorząd najprawdopodobniej w I kwartale 2020 roku ogłosi przetargi na wykonawcę robót budowlanych. Wszystko wskazuje na to, że po długim okresie projektowo-przygotowawczym i konsultacjach z mieszkańcami nastąpi rozpoczęcie robót budowlanych w terenie.

– Mimo, że wokół większość samorządów mówi o budżetach przetrwania czy nawet wegetacji, nasz plan dochodów i wydatków jest mocno proinwestycyjny, a przez to prorozwojowy– zaznacza burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła. – Nie oznacza to jednak, że będzie on łatwy do zrealizowania, przede mną, radnymi i pracownikami urzędu nie lada wyzwanie. Przypomnę, że jeszcze kilka lat temu, środki w budżecie na inwestycje to suma niespełna 4 mln zł, dzisiaj obsługa zaplanowanych przedsięwzięć oraz rozliczenie pozyskanych przez nasz samorząd rekordowych dotacji unijnych nie jest prostym zadaniem – dodaje Kosztyła.

Oprócz opisywanej powyżej kanalizacji inne zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku to m.in.:

  • „Budowa portu i przystani w Ścinawie oraz Dziewinie wraz z budową ścieżki rowerowej” (w przypadku ogłoszenia adekwatnych konkursów, gmina przewiduje wystąpić o możliwe dotacje w przedmiotowym zakresie). Na zadanie zabezpieczono 9.000.000,00 zł.

  • „Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic – etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu”. Na zadanie w roku 2020 zapisano 8.400.000,00 zł.

  • „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej” – koszt realizacji w/w projektu wynosi 15.479.069,02 zł, w tym dofinansowanie to prawie 9 mln zł. Wsparcie pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020– Fundusz Spójności, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Wynagrodzenie jest ryczałtowym, a wszystkie roboty budowlane rozliczne będą zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC, dla przedsięwzięć realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Na realizację zadania w 2020 roku przewidziano w budżecie kwotę 5.837.177,45 zł.

  • „Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologiczne (ROEE-LGOM) w Dziewinie”. Pod hasłem tego wielowątkowego przedsięwzięcia kryją się następujące działania: rozbudowa istniejącego budynku edukacyjnego wraz z dostawą niezbędnego wyposażenia (zakres już zrealizowany), wykonanie projektu i budowa statku pasażerskiego, organizacja kolejnych stacji Ścinawskiego Roweru Miejskiego (ŚRM) wraz z zakupem dodatkowych jednośladów oraz szeroko rozumiane działania promocyjne. Łączny koszt całego zadnia kształtuje się na poziomie 7.056.102,14 zł, przy czym wkład własny lokalnego samorządu to zaledwie 33.734,41 zł. Na zadanie w roku 2020 zapisano 4.342.514,71 zł.

  • „Dostosowanie urządzeń cieplnych w budynkach użyteczności publicznej do gazowego paliwa”. Zapisana w budżecie kwota to 500.000,00 zł.

  • „Rewitalizacja miasta– dotacje dla podmiotów i osób fizycznych”. Kontynuacja samorządowego programu wsparcia dla mieszkańców, wspólnot i spółdzielni, które chcą remontować obiekty na terenie gminy, wpływając na poprawę przestrzeni publicznej. Zapisana w budżecie kwota na w/w zadanie wynosi 400.000,00 zł.

Dochody w najbliższym roku planuje się na poziomie 105.888.850,16 zł, z tego dochody majątkowe w kwocie 52.881.269,64 zł (w tym aż 52.519.669,64 zł to dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne) oraz inne dochody gminy, takie jak: dochody własne, subwencje, PIT, pozostałe dotacje, które kształtują się na poziomie 53.007.580,52 zł.
Wydatki w 2020 roku zaplanowano na sumę 119.232.328,82 mln zł. To o ponad 13,34 mln zł więcej od dochodów– deficyt ten, zgodnie z uchwałą, ma zostać pokryty głównie z pożyczek i kredytów krajowych oraz pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

Uchwalony na 2020 rok budżet ścinawskiego samorządu wcześniej pozytywnie zaopiniował organ nadzorujący finanse publiczne, czyli Regionalna Izba Obrachunkowa. Plan wydatków i dochodów na bieżący rok przyjęli wszyscy radni Rady Miejskiej w Ścinawie – wykaz głosowania dostępny: TUTAJ.