AktualnośćiGmina Ścinawa

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa

Firmy Q7 Grupa projektowa s. c. oraz M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o. o., wybrane w drodze przetargów, opracują projekty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa. Nowy plan ma na celu poprawę warunków zagospodarowania terenu, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego. Warto przypomnieć, że od 2005 roku plan dla terenów wiejskich nie był zmieniany całościowo, uchwalono natomiast kilkanaście jednostkowych zmian.

Opracowywany plan zagospodarowania przestrzennego dotyczy 19 sołectw gminy Ścinawa, czyli wszystkich 21 wsi. Firmy projektowe, oprócz samego planu, przygotują całą niezbędną dokumentację, zawierającą mapy, prognozy, wnioski i będą odpowiedzialne za procedurę planistyczną.

Q7 Grupa projektowa s. c. z Wrocławia przygotuje plan zagospodarowania dla 14 wsi: Krzyżowej, Ręszowa, Dłużyc, Dziewina, Parszowic, Zaborowa i Grzybowa, Wielowsi, Jurcza, Buszkowic, Przychowej, Dziesławia, Tymowej oraz Lasowic. M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o. o. Poznania opracuje plan dla pozostałych 7 miejscowości: Dąbrowy Środkowej i Dolnej, Turowa, Sitna, Redlic, Chełmka Wołowskiego oraz Dębca.

– Bezdyskusyjnie gmina Ścinawa potrzebuje nowego planu zagospodarowania przestrzennego, który zawierał będzie aktualizacje: ustaleń dotyczących komunikacji, terenów chronionych prawnie, granic terenów zagrożonych powodzią oraz granic terenów zamkniętych. Jako samorząd wspieramy mieszkalnictwo, rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz turystyki. Musimy też dostosowywać się do ustaleń związanych z wytycznymi Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego- tłumaczy burmistrz Krystian Kosztyła.

Sporządzenie zmiany planu miejscowego ma na celu przede wszystkim poprawę warunków zagospodarowania terenu, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego. Zmiany zagospodarowania zachodzące na obszarze gminy, potrzeby rozwoju społecznego i gospodarczego, a także zmiany obowiązujących przepisów, spowodowały utratę aktualności części ustaleń zawartych w obowiązującym miejscowym planie. Należy zaznaczyć, że właściciele nieruchomości zgłosili 150 wniosków o wprowadzenie zmian do obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, jeszcze przed rozpoczęciem prac nad nowym projektem. Zmiana planu ma dostosować zapisy MPZP z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa uchwała Nr XXXVI/218/2017 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 23 lutego 2017 roku.

Gmina Ścinawa informuje, że do 23 listopada 2018 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, przyjmowane są wnioski o zmianę przeznaczenia działek w miejscowych planach dla: Krzyżowej, Ręszowa, Dłużyc, Dziewina, Parszowic, Zaborowa i Grzybowa, Wielowsi, Jurcza, Buszkowic, Przychowej, Dziesławia, Tymowej, Lasowic.

Dokumenty i wnioski dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępne: TUTAJ oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa (biuro nr 24 – II piętro, szczegółowych informacji udziela pani Monika Niezgoda).