AktualnośćiGmina Ścinawa

Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

Informujemy, że 11 września br. Zarządzeniem nr G/170/23 Burmistrza Ścinawy powołano nowy Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Zmiana ta podyktowana jest wprowadzeniem przez rząd znowelizowanych zapisów ustawowych regulujących przedmiotowe kwestie. W minioną środę odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu, które zwołał burmistrz Krystian Kosztyła. Podczas spotkania funkcję przewodniczącego powierzono Maciejowi Krajce, a jego zastępcą mianowana została Małgorzata Żubrowska-Płatek. Szef samorządu podziękował również za pracę i realizację zadań dotychczasowej przewodniczącej Ewie Ruszkowskiej, która kierowała tym gremium od 2011 roku.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej tworzą przedstawiciele:
1. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ścinawie;
2. Komisariatu Policji w Ścinawie;
3. Miejsko-Gminnego Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie;
4. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie;
5. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ścinawie;
6. Organizacji pozarządowej, tj. Stowarzyszenia „Równe Szanse” w Ścinawie;
7. Sądu Rejonowego w Lubinie – kuratorzy.

Do zadań przedmiotowego zespołu należy:
• diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
• inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
• inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
• powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
• monitorowanie procedury „Niebieskiej Karty”;
• kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
• składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń.

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej mieści się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ścinawie przy ulicy Kościuszki 1.