AktualnośćiGmina Ścinawa

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników – nowe zasady od sierpnia 2023

Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2023 r., poz. 965) wprowadza szereg zmian dotyczących przyznania zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych, którzy złożą wniosek w sierpniu 2023 r.

W II terminie składania wniosków (tj. od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,46 zł na litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. Ponadto producent rolny, który złoży wniosek w sierpniu 2023 r. otrzyma dodatkową pomoc w wysokości 0,54 zł na litr oleju napędowego do ilości zakupionego oleju napędowego w okresie od dnia 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r wynikającej z faktur VAT albo ich kopii, stanowiących dowód zakupu tego oleju, dołączonych do wniosku. Z dodatkowej pomocy nie mogą skorzystać jednie duże przedsiębiorstwa.

Producent rolny, który jest posiadaczem użytków rolnych lub jest posiadaczem użytków rolnych oraz hodowcą bydła, w sierpniu 2023 r. składa wniosek na druku dotychczas obowiązującym.

UWAGA! Dla hodowców świń, owiec, kóz i koni ustalany będzie nowy limit.

Producent rolny który jest hodowcą w/w zwierząt w sierpniu 2023 r. złoży dodatkowy wniosek na nowym wzorze, który będzie udostępniony na stronie www.scinawa.pl.
W odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni zwrot podatku akcyzowego przyznaje się za okres 12 miesięcy. Tak więc do „nowego” wniosku złożonego w terminie od 1 do 31 sierpnia 2023 r. producent rolny posiadający świnie, owce, kozy i konie załącza faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. Nie można dostać dwa razy zwrotu od tego samego oleju! Kto już wykorzystał faktury w I naborze, nie może otrzymać zwrotu ponownie. Zatem w drugim naborze producenci rolni posiadający świnie, owce, kozy i konie złożyć powinni faktury, których nie załączali do wniosków w lutym lub załączali, ale ich w całości nie wykorzystali ze względu na limit.
W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do świń, owiec i kóz do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o średniej rocznej liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec lub kóz będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk owiec/kóz na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy.
W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do koni, zamiast dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dołącza się oświadczenie producenta rolnego o średniej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 roku w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta. Producent rolny zobowiązany jest samodzielnie obliczyć liczbę dużych jednostek przeliczeniowych koni w oparciu o współczynniki przeliczeniowe sztuk koni na DJP określone w załączniku do ustawy o zwrocie podatku akcyzowego. Oświadczenie to składa się pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie 2-31 października 2023 r.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, ul. Rynek 17, pokój nr 21 na II piętrze, telefon 76/ 74 00 233.