AktualnośćiCTiK

Podjęto uchwałę zamiarową

Podczas sesji 29 grudnia 2022 r. radni Rady Miejskiej w Ścinawie podjęli Uchwałę Nr LXIII/398/ 22 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie. Przedmiotowa uchwała zostanie przekazana do Krajowej Rady Bibliotecznej i Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu celem wydania opinii w tym temacie oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu wyrażenia zgody na połączenie.

Decyzja o połączeniu jednostek podyktowana jest uproszczeniem struktur zarządzania samorządowymi instytucjami kultury oraz zamiarem usprawnienia organizacji ich pracy, przy założeniu, że zmiany nie spowodują obniżenia jakości usług Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie, a przeciwnie stworzą jej dodatkowe możliwości w pozyskiwaniu zewnętrznych środków i funduszy.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej organizator (Gmina Ścinawa) może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji kultury prowadzących działalność w różnych formach. Stosownie do przepisu art. 19 połączenie takich podmiotów polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu. Natomiast stosownie do przepisu art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki, przy czym obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem aktu o połączeniu lub podziale i podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem i może dokonać połączenia biblioteki z inną instytucją kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań.

Należy zwrócić uwagę, że Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie w dużej mierze prowadzą działalność kulturalną w tym samym obiekcie i pod tym samym adresem. Wiele działań opartych jest na współpracy ze szkołami i przedszkolem oraz innymi podmiotami działającymi na terenie gminy.

Z założenia połączenie jednostek wpłynie na racjonalizację wydatków ponoszonych przez organizatora na działalność kulturalną oraz spowoduje zmniejszenie kosztów administracyjnych. Nastąpi skomasowanie służb finansowo-księgowych, obsługi sprzętu, urządzeń itp. Stworzy to również większą możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność kulturalną, w ramach jednej instytucji.