AktualnośćiGmina Ścinawa

Gmina Ścinawa z kolejnym wyróżnieniem! (FOTO)

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym przygotowała Ranking Gmin Województwa Dolnośląskiego. Zestawienie kompleksowo analizuje rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych samorządów w naszym regionie. W tym roku Gmina Ścinawa znalazła się na 2. miejscu, notując awans o 11 pozycji. W miniony piątek 16 grudnia w Sali Sejmikowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla samorządów liderujących w Rankingu Gmin Województwa Dolnośląskiego – celem tego podsumowania jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem zrównoważonego rozwoju, łączącego kwestie społeczne, gospodarcze, środowiskowe, a także przestrzenne, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość życia mieszkańców. Wszystkie samorządy Dolnego Śląska, z wyjątkiem miast na prawach powiatu, konkurowały ze sobą w dwóch kategoriach: do i powyżej 20 tys. mieszkańców. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Dolnośląski.

– Nasze rankingi to rankingi zrównoważonego rozwoju. Przy ich opracowywaniu bierzemy pod uwagę nie tylko dane ekonomiczne, lecz również społeczne i środowiskowe. O miejscu w zestawieniu decyduje 16 obiektywnych wskaźników dobranych we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym – mówił podczas uroczystej gali we Wrocławiu dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. – Rankingi odnoszą się do procesów długotrwałych, a oceniane przez nas działania mają charakter strategiczny. Jedno wydarzenie np. ekstra dofinansowanie dla gminy nie wpływa na miejsce w rankingu. Ocenie poddajemy gminy podobne do siebie, działające w zbliżonych warunkach na terenie jednego województwa – wyjaśniał szef FRDL.

– To nasz kolejny wspólny sukces, chciałem podziękować wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju ścinawskiego samorządu: radnym, pracownikom urzędu i jednostek budżetowych, a także sołectwom, członkom stowarzyszeń, grup formalnych i nieformalnych, które angażują się w życie naszej wspólnoty. Ścinawa się rozwija, prowadzimy skoordynowane działania oparte o przyjętą i konsultowaną wcześniej z mieszkańcami strategię – podsumował burmistrz Krystian Kosztyła.

W tym roku na pierwszych miejscach spośród gmin do 20 tysięcy mieszkańców znalazły się:
I Gmina Jerzmanowa,
II Gmina Ścinawa (awans z 13. miejsca w stosunku do roku minionego),
III Gmina Grębocice.

Przy ustalaniu rankingu, wzięto pod uwagę 16 różnych wskaźników, podzielonych na 3 strefy: gospodarczą, społeczną, środowiskową i przestrzenną.

Sfera gospodarcza:
1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019–2021,
2. Średnioroczne wydatki inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019–2021,
3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2019–2021,
4. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019–2021,
5. Udział wydatków bieżących na administrację publiczną w wydatkach ogółem budżetów gmin w 2021 r.
Sfera społeczna:
6. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2021 r.,
7. Saldo migracji na 1000 ludności w 2021 r.,
8. Udział długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2021 r. (stan w dniu 31 grudnia),
9. Średni wynik egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.,
10. Udział nakładów na szkolenia pracowników rad gmin i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2021 r.,
11. Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2021 r.,
12. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2021 r.,
13. Wydatki bieżące budżetów gmin na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2021 r.
Sfera środowiskowa:
14. Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2021 r.,
15. Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w 2021 r. (stan w dniu 31 grudnia).
Sfera przestrzenna:
16. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2021 r. (stan w dniu 31 grudnia).