AktualnośćiGmina Ścinawa

Port – zawarto umowę na dotację, analiza ofert przetargowych…

Pod koniec kwietnia br. Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Samorządna”, którego członkiem jest Gmina Ścinawa, podpisało z Województwem Dolnośląskim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej”. Dzięki wsparciu planuje się wybudować m.in. brakujący odcinek ścieżki rowerowej do Prochowic, przystań w Lubiążu na Odrze, czy port w Ścinawie. Ogólnym celem całego przedsięwzięcia jest udostępnienie cennych zasobów przyrodniczych na rzece Odrze oraz terenach objętych obszarem NATURA 2000, przy zachowaniu zasad ich ochrony.

W ramach realizacji tego dużego zadania planowana jest budowa czterech przystani na Odrze, zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Ścinawie, Dziewinie, Lubiążu i Brzegu Dolnym. Dofinansowanie dotyczy również budowy ścieżek rowerowych na odcinkach: Wołów-Lubiąż (około 1,2 km), Wielowieś-Ścinawa (około 9,3 km – odcinek już zrealizowany przez ścinawski samorząd), Wielowieś-Prochowice (około 5,1 km), Chocianów-Szklary Dolne wraz z fragmentem drogi rowerowej w Chocianowie (około 17,5 km), umożliwiające komunikację pomiędzy wyżej wymienionymi obiektami na rzece.

Warto podkreślić, że Ścinawa i Chocianów otrzymały już oferty w niedawno organizowanych przetargach na realizację poszczególnych zakresów. Dzięki wiedzy o cenach rynkowych, lider partnerstwa gmin uczestniczących w przedmiotowym projekcie, czyli Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Samorządna”, złożył do zarządu województwa wniosek o zwiększenie przyznanego pod koniec ubiegłego roku dofinansowania. Dzięki pozytywnej decyzji urzędu marszałkowskiego wzrosło ono z ogólnej kwoty blisko 32 mln zł do prawie 42 mln zł. Spośród wszystkich gmin, to Ścinawie przypada największe wsparcie, wynoszące obecnie ponad 17 mln zł, stanowiące, co do zasady konkursu, 85% kosztów kwalifikowanych.

Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby”, działania nr 4.4. „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych”, poddziałania nr 4.4.1. „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – konkurs horyzontalny” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020”.

O przyznaniu środków przez zarząd województwa na projekt zakładający budowę portów i ścieżek rowerowych do nich prowadzących pisaliśmy w artykule zatytułowanym: „32 mln zł na port, przystanie i ścieżki rowerowe!”.