AktualnośćiGmina Ścinawa

Więcej na kanalizację, łącznie prawie 58 mln zł dotacji!

Ze względu na znaczny wzrost cen rynkowych w branży budowlanej, w tym w branży wodno-kanalizacyjnej, Gmina Ścinawa wystąpiła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zwiększenie dofinansowania w formie dotacji o 23 mln zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”. Bezzwrotne wparcie pierwotnie wynosiło 34,6 mln zł, jednak po długich zabiegach, w miniony wtorek 14 maja, podpisano aneks w sprawie zwiększenia dofinansowania- obecnie wynosi ono blisko 58 mln zł!

Dokumentację dotyczący budowy sieci kanalizacyjnej opracowuje Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. Firma w ramach kontraktu z gminą zajmuje się również projektowaniem dróg, chodników i oświetlenia ulicznego.
Równolegle prowadzone są prace projektowe związane z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Lasowicach, które na zlecenie ścinawskiego samorządu prowadzi firma NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy S.J. z Częstochowy.
Pozwolenia na budowę dla wspomnianych prac planuje się uzyskać pod koniec III- w zakresie sieci kanalizacyjnej na wsiach, na początku IV kwartału 2019 r.- w zakresie oczyszczalni. Po ich otrzymaniu, będą mogły być już ogłoszone przetargi na roboty budowlane.
Ponadto kilka dni temu ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy prac projektowych związanych z modernizacją i przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej w mieście.
Cały przedsięwzięcie, na które Gmina Ścinawa pozyskała tak dużą dotację, obejmuje budowę nowej kanalizacji sanitarnej we wsiach: Buszkowice, Dąbrowa Dolna, Dąbrowa Środkowa, Dłużyce, Dziesław, Dziewin, Krzyżowa, Parszowice, Przychowa, Ręszów, Sitno, Turów, Wielowieś i Zaborów, a także modernizację i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w mieście. Wraz z budową kanalizacji zaplanowano także odtworzenia dróg i chodników, tam gdzie przebiegać będą instalacje- kolektory i przyłącza.
Ponadto w ramach zadania, równolegle realizowana będzie modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków, tak aby obiekt spełniał wszelkie wymogi sanitarne i mógł funkcjonować w zmienionych warunkach- zwiększone obciążenie. Oczyszczalnia docelowo ma być w pełni zautomatyzowana.
Wcześniej z udziałem pozyskanego dofinansowania zakupiono profesjonalne WUKO- wóz asenizacyjny.

W związku z wystąpieniem Gminy Ścinawa do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarko Wodnej o zwiększenie dotacji na całe planowane przedsięwzięcie kanalizacyjne, należało uzupełnić także wymagany wkład własny i spiąć finansowo projekt, dlatego ścinawski samorząd wystąpił również o zwiększenie pożyczki celowej, którą zaciągnął z NFOŚiGW na preferencyjnych warunkach. Obecnie przewidywany całkowity koszt zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa” to ponad 111 mln zł brutto. Ścinawski samorząd z inwestycji odzyska podatek VAT.
Pierwotnie przedsięwzięcie miało być realizowany w formule łączonej „zaprojektuj i wybuduj”, jednak oferty złożone w przetargu rozpisanym pod koniec 2017 roku, przeprowadzonym z takim założeniem, były bardzo wysokie, dlatego podjęto kroki racjonalizujące koszty i zmierzające do urealnienia wykonania całego zadania. Wystąpiono o zwiększenie dofinansowania oraz zgodę na zmianę formuły i rozdzielenie prac projektowych od prac budowlanych. Podzielenie zamówienia na części pozwoliło na ograniczenie ryzyk, a w przyszłości najprawdopodobniej wpłynie na zwiększenie konkurencji w przetargach na roboty budowlane, z kolei większa konkurencja ma pozytywny wpływ na cenę i koszty.

Od początku rozpoczęcia prac projektowych, w realizację całego zadania angażowani byli już mieszkańcy, bo wykonawca dokumentacji konsultował z nimi wpięcia do kanalizacji z ich domów i informował o wszelkich rozwiązaniach technicznych. – Projekt kanalizacyjny realizowany jest przede wszystkim z myślą o mieszkańcach. Zasięg prac jest tak duży, że muszą się oni liczyć z pewnymi utrudnieniami- szczególnie komunikacyjnymi. Kiedy rozpoczną się już roboty budowlane będziemy apelować do wszystkich o cierpliwość i wyrozumiałość, bo realizowane zadanie przysłuży się wszystkim i podniesie komfort życia. Wykonawcy będą oczywiście działać w oparciu o wcześniejsze plany, które zakładają jak najmniejsze zakłócenia ładu i porządku. O postępach w prowadzonych pracach będziemy regularnie informowali- zapowiada burmistrz Krystian Kosztyła.

Ponadto samorząd prowadził będzie kampanię promocyjno-informacyjną o projekcie. Pojawią się ogłoszenia w prasie lokalnej, zorganizowane zostaną specjalne konferencje. Wreszcie powstanie dedykowana strona: www.kanalizacja.scinawa.pl, na łamach której zamieszczane będą informacje opisujące prowadzone prace i utrudnienia, z którymi trzeba będzie się liczyć.