AktualnośćiGmina Ścinawa

Gmina Ścinawa nie podniosła podatków lokalnych

Ścinawski samorząd, na podstawie art. 20 a. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, utrzymał stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych, na tym samym poziomie, co w minionym roku. Ponadto z końcem listopada radni Rady Miejskiej w Ścinawie podjęli uchwałę o obniżeniu ceny skupu żyta za 1 decytonę (1 kwintal/ 100 kg), która jest podstawą do obliczania podatku rolnego, dzięki czemu i ten pozostał niezmieniony. To już trzeci rok z rzędu ścinawski samorząd nie podnosi ww. stawek podatkowych.

Przypominamy również, że każdy podatnik, w tym przedsiębiorca lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, może w uzasadnionych przypadkach zwrócić się o zastosowanie wobec niego ustawowych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, tj.: może złożyć wniosek o:
• odroczenie terminu lub rozłożenie na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej,
• umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Warto także podkreślić, że w nowym roku utrzymane zostały na tym samym poziomie, co w roku 2021 stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie naszej gminy.