AktualnośćiGmina Ścinawa

Wybrano wykonawcę rewitalizacji zieleni!

Zakończyła się analiza i ocena ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”. Z sześciu firm ubiegających się o kontrakt wybrano ofertę złożoną przez PARK-M POLAND Sp. z o. o. ze Starego Sącza. Wartość tylko zakresu podstawowego to blisko 8,5 mln zł, nie wliczając tzw. opcji, które mogą być uruchamiane w trakcie realizacji zadania. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiadała wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów według określonych przez Gminę Ścinawa kryteriów. Podpisanie umowy z PARK-M POLAND Sp. z o. o. ma nastąpić w pierwszej połowie października br.

Całe zadanie przewiduje wykonanie nowych nasadzeń zieleni, które przełożą się na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszą natężenie hałasu w mieście, przedmiotem inwestycji jest również wybudowanie i posadowienie obiektów małej architektury, m.in. urządzeń zabawowych, ławek, koszy na śmieci itp.

Pomimo wstępnych trudności gmina konsekwentnie dąży do zrealizowania tej oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji oraz wykorzystania pozyskanych pieniędzy. Roboty w terenie mają rozpocząć się na pod koniec października lub na początku listopada tego roku.

Przypomnijmy, że na przedmiotowe przedsięwzięcie, obejmujące również koszty przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę, koszty zarzadzania oraz nadzorów, ścinawski samorząd pozyskał blisko 9 mln zł dotacji unijnej. Wsparcie pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020- Fundusz Spójności, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.