AktualnośćiGmina Ścinawa

Obowiązek nauki uczniów od 16 do 18 roku życia (roczniki: 2003, 2004, 2005, 2006)

Przypominamy o ustawowym obowiązku nauki. Na podstawie art. 40 ust.1 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) rodzice obowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, do zapewnienia jego regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne oraz zapewnienia mu warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych. Przepis art. 40 ust. 2 ustawy – Prawo Oświatowe zobowiązuje rodziców/prawnych opiekunów dziecka do powiadomienia organów gminy o formie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie prosimy o dostarczenie zaświadczenia lub oświadczenia o miejscu spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa ul. Rynek 17, (pok. nr 21), (w godz. 7:30-15:30, wtorek 8:00-16:00 ) lub wysłać mailowo skan opatrzony podpisem na adres: msemczuk@scinawa.pl lub za pośrednictwem platformy e-PUAP do dnia 13 listopada 2020 r.
Brak dostarczenia oświadczenia będzie skutkował wszczęciem postępowaniem na podstawie art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910), zgodnie z którym niespełnienie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Jednocześnie przypominamy, iż informacja o spełnianiu obowiązku powinna być przekazywana na początku każdego roku szkolnego – do ukończenia przez ucznia 18 lat.

Oświadczenie realizacji obowiązku nauki: TUTAJ.