AktualnośćiGmina Ścinawa

„Nieruchomość” zamiast „gospodarstwa”- RIO ma zastrzeżenia, burmistrz reaguje!

Informujemy, że Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu miała zastrzeżenia do uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie nr XXI/134/20 z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniającej uchwałę LXI/217/13 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Ścinawa oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Należy podkreślić, że RIO nie zakwestionowało wysokości przyjętych stawek ani zasad wyboru metody dla ustalenia opłaty. Organ kontrolny powołał się natomiast na zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i stwierdził, że przewidzianego w wyżej wymienionej ustawie pojęcia „liczby mieszkańców zamieszkującej daną nieruchomość” nie należy utożsamiać z pojęciem „liczby mieszkańców zamieszkującej gospodarstwo domowe”, które wpisano w zmienionej przez radnych 23 kwietnia br. uchwale.

Burmistrz Ścinawy zareagował niezwłocznie i w związku z zastrzeżeniami do podjętego w kwietniu aktu prawa miejscowego, w trakcie dzisiejszej sesji przedłożył radnym ponownie ten sam projekt uchwały, co kilka tygodni wcześniej, który nie zawierał w swojej treści opisanej powyżej wady i jednoczenie proponował inne kwoty opłaty śmieciowej. Rada Miejska w Ścinawie tym razem przychyliła się do wniosku burmistrza i na dzisiejszym posiedzeniu przyjęła stawki w wysokości: 30 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny oraz opłatę podwyższoną 60 zł od mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie segreguje śmieci. Nowe zmienione stawki zaczną obowiązywać od 1 lipca, a te o których informowano ostatnio, są już nieaktualne. W czerwcu mieszkańcy gminy zapłacą jeszcze wg wcześniejszych wartości, tj. 18 zł za segregowane i 36 zł za niesegregowane.