AktualnośćiGmina Ścinawa

Rewitalizacja rynku na start! (FOTO, RADIO NEWS)

W czwartek 28 maja Gmina Ścinawa, reprezentowana przez burmistrza Krystiana Kosztyłę oraz skarbnika Marzenę Dawedowską, podpisała umowę z firmą WASBUD Robert Wąs z Grodkowa na przebudowę nawierzchni rynku oraz części przyległych ulic. Oznacza to, że wybrany w przetargu wykonawca już w czerwcu powinien rozpocząć roboty budowlane, związane z realizacją wspartego wielomilionową dotacją unijną zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic – etap I w raz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu”. Zawarty kontrakt opiewa na sumę 12.616.152,78 złotych brutto. Zgodnie z podpisaną umową prace mają zakończyć się w połowie przyszłego roku. Jak dotąd na przedmiotowe przedsięwzięcie ścinawski samorząd pozyskał prawie 9 mln zł bezzwrotnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

– O pozyskanych na rewitalizację naszego rynku środkach unijnych informowaliśmy na początku 2018 roku, byliśmy wówczas pierwsi na liście rankingowej, wygrywając cały konkurs, zorganizowany przez urząd marszałkowski. Dzięki zaangażowaniu pracowników urzędu oraz potrzebnym wsparciu radnych, dzisiaj kwota bezzwrotnej pomocy na to zadnie sięga 9 milionów złotych – podkreśla burmistrz Krystian Kosztyła. – Bez środków z zewnątrz naszej gminy nie było by stać na realizację wielu ważnych i perspektywicznych inwestycji. Przypomnę, że na przestrzeni tylko kilku ostatnich lat pozyskaliśmy aż 130 milinów złotych dotacji. Cieszę się, że kolejne przedsięwzięcie wchodzi w etap robót budowlanych – dodaje Kosztyła.

Przypominamy, że ramach rewitalizacji nawierzchni rynku realizowany będzie następujący zakres:
• remont i przebudowa istniejącej sieci i przyłączy wody wraz z wymianą istniejących zaworów i budową nowych przyłączy;
• remont i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą istniejących studni i budową nowych sieci i przyłączy;
• odwodnienie terenu do istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z wymianą istniejących wpustów na nowe oraz odwonienia płyty rynku;
• wycinka zieleni istniejącej, kolidującej z inwestycją;
• rewitalizacja terenu na działce nr 303/4 wraz z istniejącym parkingiem, budową szaletu miejskiego i lokalizacją placu zabaw;
• remont istniejących utwardzeń w obrębie inwestycji;
• budowa nowego oświetlenia ulicznego;
• zagospodarowanie terenu z remontem oraz wymianą istniejącej nawierzchni wraz z podbudową i rewitalizacją układu komunikacyjnego;
• remont i rewitalizacja płyty rynku w zakresie wymiany nawierzchni oraz zmiany jej parametrów i geometrii wraz z lokalizacją małej architektury (ławki, donice, fontanna, tablice informacyjne) oraz zielenią niską.

Przy okazji wykonana będzie również sieć gazowa, której inwestorem jest G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o. Podobnie, jak w przypadku dokumentacji dotyczącej projektu sieci w obszarze objętym rewitalizacją, koszty realizacji robót budowlanych poniesie dostawca paliwa.

Rewitalizacją objęte są następujące ulice (lub ich części): Mickiewicza, Rynek, Grodzka, Orla, 1 Maja.

W związku ze skalą przedsięwzięcia na czas trwania inwestycji planowana jest zmiana w organizacji ruchu, o czym mieszkańcy będą na bieżąco informowani. Teren prowadzenia robót budowlanych objęty będzie, zgodnie z wymogami, nadzorem archeologicznym. Ponadto w trakcie prac prowadzone będą nadzory branżowe.

Wczoraj o rewitalizacji ścinawskiego rynku informowało także Radio Plus Legnica: Rewitalizacja ścinawskiego rynku za chwilę stanie się faktem.

Relacja z podpisania umowy:

Wizualizacje: