AktualnośćiGmina Ścinawa

Gmina pozyskała 4 mln zł dla mieszkańców na wymianę pieców!

30 kwietnia br. Gmina Ścinawa, w porozumieniu z Lubinem, Chocianowem, Prochowicami i Rudną, jako lider partnerstwa złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek w ramach działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Dzięki ogłoszonej dziś decyzji samorządu województwa dolnośląskiego o zwiększeniu alokacji środków w przedmiotowym konkursie, grupie wyżej wymienionych samorządów przyznano dofinansowania w łącznej kwocie: 16.785.168,67 zł.

Gminie Ścinawa z ogólnej sumy przypadnie, aż 4.162.976,48 zł dofinansowania i taką kwotę rozdysponuje w postaci grantów pomiędzy swoimi mieszkańcami. Ścinawski samorząd przydzielał będzie środki poprzez organizację w przyszłym roku konkursów na wymianę źródeł ciepła. Przy okazji podkreślamy, że nie należy mylić składanych na początku bieżącego roku do miejscowego urzędu ankiet z właściwym wnioskiem o dotację, które były niezbędne do oszacowania wysokości zbiorczego wniosku aplikacyjnego. Nie wszystkie ankiety złożone wówczas przez mieszkańców spełniały wymagania formalne. Część osób zainteresowana była wymianą źródła ciepła na piece węglowe. Jednak w ramach planowanych konkursów nie będzie to możliwe.

– Należy zaznaczyć, że składane ankiety były wstępnymi deklaracjami. Teraz, kiedy wiemy już, że otrzymaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej będziemy kontaktować się z mieszkańcami, którzy złożyli do nas ankiety i informować ich o szczegółach. W związku z tym, będzie można zmienić swoją wcześniejszą decyzję, która zakładała wymianę pieca na węglowy i otrzymać dofinansowanie na inne źródło ciepła. Po spełnieniu wymagań określonych w regulaminie konkursu i kryteriach. Szansa nie ominie również osób, które nie złożyły takich ankiet – mówi Renata Jakubowska-Pawlak, kierownik Referatu Funduszy Pozabudżetowych i Inicjatyw Obywatelskich w ścinawskim urzędzie.

W ogłoszonych niebawem konkursach grantobiorcami będą mogły być osoby fizyczne:
– właściciele domów jednorodzinnych,
– właściciele mieszkań w domach wielorodzinnych,
– najemcy mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu).

Grantobiorcą będzie mogła być także wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, czy TBS, zgodnie z katalogiem Beneficjentów wymienionym w SzOOP RPO WD 2014-2020.

Dofinansowania nie będzie można uzyskać na kotły węglowe (niezależnie od ich klasy) i kotły olejowe. W składanych wnioskach wymiana pieca będzie elementem obowiązkowym, tzn. nie będzie można zostawić poprzedniego źródła ciepła i zamontować nowego.
Należy pamiętać, że w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de minimis maksymalny limit dofinansowania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych.

O planowanych konkursach, które ścinawski samorząd organizował będzie dla swoich mieszkańców poinformujemy w terminie późniejszym.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru (lista projektów ocenionych pozytywnie) przed decyzją o zwiększeniu alokacjiplik do pobrania.

Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego