AktualnośćiGmina Ścinawa

Otwarte Konkursy Ofert w 2019 r.

W dniu 26.03.2019 r. Burmistrz Ścinawy Zarządzeniem Nr G/52/2019 z dnia 25 marca 2019 r. ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych zlecanych przez Gminę Ścinawa do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu:

• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
• promocji i organizacji wolontariatu,
• turystyki i krajoznawstwa,
• porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Termin składania ofert upływa w dniu 17.04.2019 r. o godz. 15:00. Oferty należy składać w  sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie, ul. Rynek 17 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę z napisem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.” wraz z „nazwą zadania”.
Wzór oferty realizacji zadania