AktualnośćiGmina ŚcinawaŚcinawa

Zwracają podatek akcyzowy

Informujemy o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, w ramach limitu na rok 2018. O zwrot mogą ubiegać się producenci rolni, posiadający użytki rolne na terenie miasta i gminy Ścinawa, którzy nie wykorzystali limitu w pierwszym okresie.

Gdzie i w jakim terminie składamy wnioski?
Wniosek wraz z fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy, poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, należy złożyć w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r. w Referacie Podatków i Opłat- pokój nr 1 na parterze w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa.

Jak ustalany jest limit zwrotu podatku akcyzowego?
Limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, wg stanu na dzień 1 lutego danego roku. 17 listopada 2017 r. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 01 października do 31 października br.