AktualnośćiUrząd Miasta i Gminy

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag

W dniu 13.06.2018 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Sportowe Klub Piłkarski Grom Gromadzyń – Wielowieś z siedzibą w miejscowości Wielowieś 6, 59-330 Ścinawa na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa bazy sportowej – montaż oświetlenia płyty głównej”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego zamieszcza się ofertę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa www.bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 22 czerwca 2018 r. pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa w sekretariacie (I piętro), pocztą elektroniczną na adres: jsosnicka@scinawa.pl oraz listownie na adres Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie, Rynek 17, 59-330