Gmina ŚcinawaUrząd Miasta i Gminy

Zmieniają plan zagospodarowania na wsiach

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ścinawie podjęto uchwały intencyjne dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w następujących obrębach gminy: Buszkowice, Chełmek Wołowski, Dąbrowa Środkowa i Dolna, Dębiec, Dłużyce, Dziewin, Dziesław, Jurcz, Krzyżowa, Lasowice, Parszowice, Przychowa, Redlice, Ręszów, Sitno, Turów, Wielowieś, Tymowa, Zaborów i Grzybów.


Obecnie na tych obszarach obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa z 2005 roku. Dokument w obecnym kształcie nie pozwala na realizację przez właścicieli prywatnych nieruchomości wielu zamierzeń inwestycyjnych. Obowiązuje m.in. zakaz zabudowy kubaturowej, funkcjonują zabudowy zagrodowe.

– W ciągu ubiegłych 13 lat uchwalonych zostało kilkanaście jednostkowych zmian planu, nigdy nie potraktowano ich kompleksowo, co znacznie utrudnia prawidłową interpretację jego zapisów- mówi Monika Niezgoda, inspektor ds. planowania przestrzennego w ścinawskim urzędzie.

Magistrat jest w posiadaniu 150 wniosków mieszkańców o wprowadzenie zmian do obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, który dotyczy terenów wiejskich.

– Właśnie zainicjowaliśmy proces zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy i tak jak mówiliśmy wcześniej zajmujemy się jednocześnie wszystkimi wsiami oraz wszystkimi dotychczas złożonymi w tej sprawie wnioskami mieszkańców. Prace nad zmianą, z uwagi na wymagane konsultacje i inne wytyczne, które mamy obowiązek przestrzegać, potrwają nie krócej niż rok- mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.

Zmiana planu w obszarze wiejskim, obok odpowiedzi na wnioski mieszkańców, ma za zadanie m.in.: dostosowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa do zapisów uchwalonego w 2017 roku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, aktualizację ustaleń dotyczących komunikacji, wyznaczenie nowych terenów zabudowy na gruntach niskich klas bonitacyjnych, aktualizację ustaleń związanych z wytycznymi Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego.