Urząd Miasta i Gminy

KOMUNIKAT: Kwalifikacja wojskowa 2018

Informujemy, iż obowiązkowi kwalifikacji wojskowej podlegają osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie miasta i gminy Ścinawa.

Burmistrz Ścinawy wzywa do kwalifikacji wojskowej:

  • mężczyzn urodzonych w 1999 roku;
  • mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby urodzone w latach 1994-1998, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeśli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • osoby urodzone w latach 1994-1998, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeśli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4 b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 (dawniej Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących) w dniach 26-27 lutego 2018 r. o godz. 13:00.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2018 roku.