Urząd Miasta i Gminy

Otwarty Konkurs Ofert w 2018 r.

W dniu 11.01.2018 r. Burmistrz Ścinawy Zarządzeniem Nr G/15/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych zlecanych przez Gminę Ścinawa do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: „WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ”.


Termin składania ofert upływa w dniu 05.02.2018 r. o godz. 15:00. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie, ul. Rynek 17 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę z napisem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r.” wraz z „nazwą zadania”.


Zarządzenie oraz wzór oferty można pobrać z bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl.