Gmina Ścinawa

Co dalej ze szkołą w Tymowej?

Wiele osób, szczególnie mieszkańców wsi gminy Ścinawa należących do obwodu Szkoły Podstawowej w Tymowej mówi ostatnio o rzekomej likwidacji placówki. Właśnie w sprawie dalszego funkcjonowania szkoły oraz planów dotyczących jej modernizacji rozmawialiśmy z burmistrzem Ścinawy- Krystianem Kosztyłą.

Jak Pan ocenie aktualny stan spraw związany ze szkołą w Tymowej?
– Prawda jest taka, że stan szkoły, mówię tu o stanie obiektów tej placówki jest wyłączną przesłanką podejmowanych dotychczas działań. Chodzi o jej przebudowę i kapitalny remont. Niestety nie możemy tego zrobić, gdyż ta sprawa została wprowadzona na tory bieżącej polityki, w której ambicje części osób wypowiadających się w tej sprawie, przesłaniają często to, co widać gołym okiem. Szkoła naprawdę wymaga gruntownej modernizacji, bo z roku na rok staje się bardziej niebezpieczna.

Zatem do czego dąży gmina w tej sprawie?
– Gmina jest zobowiązana zapewnić bezpieczeństwo wszystkich osób, które w tym obiekcie przebywają. Właśnie z uwagi na bezpieczeństwo i w związku z zamiarami modernizacji tej placówki zleciliśmy dwie ekspertyzy budowlane, których wyniki się pokrywają. Niezależnie od tego, czy będziemy mówić o przebudowie, remoncie, czy modernizacji, nie jest możliwe zrealizowanie głębokiego zakresu zmian ani w trakcie roku szkolnego, ani zbyt krótkich wakacji. Dlatego zaproponowaliśmy przeniesienie na okres 2 lat uczniów z Tymowej do obiektu szkoły w Ścinawie, gwarantując jednocześnie przeznaczenie 3 mln zł na wykonanie niezbędnych prac budowlanych. Po dwóch latach dzieci miałyby wrócić do przebudowanej szkoły w Tymowej. Taki jest cel, którego nie da się inaczej spełnić.NIEKTÓRE WNIOSKI I ZALECENIA Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ PRZYGOTOWANEJ PRZEZ RZECZOZNAWCĘ ORAZ INŻYNIERA DS. KONSTRUKCYJNO BUDOWLANYCH:
(…) pkt 3.1.1.2. Stropy WPS nie spełniają zarówno warunków stanu granicznego użytkowania jak i nośności. Analiza belki dwuteowej stropu wykazała, że ugięcia są dwukrotnie większe od dopuszczalnych, a nośność przekroczona o 30 ÷ 50%. Przekroczenie nośności belki stropu grozi uszkodzeniem i awarią (zawaleniem) części stropu. Podobnie jak w przypadku fundamentów obliczenia wykonano niezależnie dwoma programami w oparciu o normę PN-90/B-03200.
Wniosek: belki stropu WPS nie spełniają warunków stanów granicznych nośności.
Rozwiązanie:
• rozebranie stropów, zaprojektowanie i wykonanie nowych;
• wymiana belek stropowych na dobrane właściwie -wiąże się to z koniecznością rozebrania stropów i wykonania ich od nowa;
• rozbiórka.
3.11.3. Pociąg stropu i stropodachu jest niewłaściwie zbrojony. Przy występujących tu obciążęniach, należałoby przyjąć większą wysokość i do niej wyliczyć właściwe zbrojenie. W odkrywce ujawniono 5 prętów Ø 12. Analiza statyczno-wytrzymałościowa wykazała, że przy obecnej wysokości podciąg powinien mieć dwukrotnie większe zbrojenie dolne (10 Ø 12)! Stan przedawaryjny podciągów ujawnia się w postaci widocznych ugięć. Podciągi są główną konstrukcją nośną budynku. Ich uszkodzenie prowadzi do zniszczenia dużej części budynku. Może to doprowadzić do tzw. katastrofy postępującej, gdzie zawalenie się stropodachu prowadzi do zniszczenia stropuniższej kondygnacji. Tak duże braki w nośności stanowią realne niebezpieczeństwo awarii, lub katastrofy budowlanej. Co gorsza, największe prawdopodobieństwo jej wystąpienia będzie miało miejsce w momencie, w którym strop będzie obciążony dużą ilością osób (uczniów) np. w trakcie apelu.
Obliczenia wykonano niezależnie dwoma programami w oparciu o normę PN-B-03264 (2002).
Wniosek: podciągi żelbetowe nie spełniają warunków stanów granicznych nośności;
Rozwiązanie:
• podstemplowanie istniejących stropów (stropodachu) i wykonanie wzmnocnienia w postaci belek;
• rozbiórka obiektu.
3.2. Stan konstrukcji szkoły wyklucza możliwość jej normalnego użytkowania. Zalecenia nie przekraczania pewnych obciążeń, np. 100kg/m2 na stropach, nie stanowią żadnego zabezpieczenia dopuszczalnych obciążeń, gdyż nie ma sposobu ich respektowania (…)

Wielu rodziców i przedstawiciele związków zawodowych zarzuca władzom gminy chęć zamknięcia szkoły?
– Tak, wiele osób chce mi przypisać dążenie do likwidacji tej szkoły. Niestety, wiele innych w to wierzy, ale nie po to zdecydowałem się być burmistrzem naszej gminy, żeby cokolwiek zamykać. Zmiany we wszystkich dziedzinach są potrzebne. Jaki jest stan gminnej infrastruktury wszyscy wiedzą. Mogę odpowiadać za okres od grudnia 2014 r. Zrobiliśmy w tym czasie dużo w dziedzinach, w których przez poprzednich wiele lat nie zrobiono praktycznie nic. Mamy podpisane umowy na 75 mln zł dotacji, w szczególności unijnych, jesteśmy w stanie zapewnić wkłady własne na realizację przewidzianych inwestycji. W niedługim czasie uchwalimy nową Wieloletnią Prognozę Finansową, w której na następne 4 lata jest zapisanych łącznie 150 mln zł inwestycji. Właśnie w tym WPF są również przewidziane środki na przebudowę szkoły w Tymowej. To najpewniejszy dowód na moje, ale zapewne i rady intencje. Chcemy, aby ta szkoła funkcjonowała przez wiele następnych lat w Tymowej, ale zmodernizowana i w konsekwencji bezpieczna oraz estetyczna.

A co jeśli emocje zwycięża, a PINB dopuści szkołę do dalszego funkcjonowania w obecnym stanie rzeczy?
– Niewiele będziemy mogli zrobić, ale – co oczywiste – będziemy naprawiać to, co możliwe. Istotne jest również to, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników szkoły weźmie na siebie organ administracji budowlanej. Wyniki ekspertyz jednoznacznie wskazują na zagrożenia, których jako burmistrz nie mogłem nie wziąć pod uwagę. Stąd moje decyzję i rozmowa ze wszystkimi zainteresowanymi na temat przebudowy szkoły w Tymowej. Można powiedzieć, że wszyscy- na swój sposób – chcą dobrze, ale jeśli teraz nie uzyskamy zgody zainteresowanych przyszłością tej szkoły, na jej modernizację, to przez wiele następnych lat będzie ona bardziej reliktem budownictwa marnej jakości, zamiast stać się nowoczesnym, a przez to ciekawszym i bardziej przyjaznym dzieciom obiektem.

Ministerstwo Edukacji Narodowej pisze: „…W sytuacji kwestionowania uprawnień danej osoby do wykonywania takich ekspertyz oraz kwestionowania samej ekspertyzy, Kurator powinien posiadać stosowne dokumenty uprawniające jego twierdzenia. W innym przypadku Kurator powinien przedstawione ekspertyzy przyjąć jako wiarygodne i sporządzone przez osoby uprawnione. Na tej podstawie oraz po przeprowadzeniu wizji lokalnej (oględzin szkoły), powinien ocenić stan techniczny budynku, czy zapewnione są w nim bezpieczne i higieniczne warunki do nauki. (…) W ocenie Ministra Edukacji Narodowej, Dolnośląski Kurator Oświaty nie wyjaśnił wszystkich okoliczności sprawy, w tym istotnego w sprawie stanu faktycznego, co spowodowało, że zaskarżone postanowienie zostało wydane z naruszeniem przepisów tj. art. 7 k.p.a.”

Jak pan ocenia współpracę z innymi niż rodzice podmiotami?
– Związki są trudnym partnerem, ale to od związków otrzymałem pismo, w którym zwraca się uwagę na bardzo zły stan szkoły. Jeśli chodzi organ nadzoru pedagogicznego, to dwa tygodnie temu Ministerstwo Edukacji Narodowej uchylił opinię kuratora dotyczącą sieci szkół, ze szczególnym uwzględnieniem szkoły w Tymowej, zarzucając kuratorowi wprost, że nie miał prawa kwestionować wyników ekspertyz w takim trybie, w jakim to zrobił. Współpracy z kuratorem mimo znanej już, negatywnej oceny jego dotychczasowych działań, jakie wyraziło ministerstwo, nadal w zasadzie nie ma, co – biorąc pod uwagę zbliżający się rok szkolny – jest co najmniej dziwne. Realnie gmina pozostaje z tym problemem sama, ale wiemy co i jak zrobić, tyle że wymaga to kompromisu.

Kompromis zawiera się najczęściej gdy strony mogą sobie ufać. Obecnie z tym zaufaniem w kwestii przyszłości szkoły w Tymowej nie jest najlepiej. Co może przekonać strony do kompromisu zmierzającego do zmodernizowania tej placówki?
– To wymaga woli wszystkich i ustąpienia z pozycji wykluczających jakiekolwiek zmiany, z czym mamy do czynienia obecnie. Ale ja poszukując tego kompromisu mogę publicznie oświadczyć, że czy dojdzie do modernizacji tej szkoły, czy też nie, nikt w gminie, w tym oczywiście ja, nie zamierza jej likwidować. Będzie funkcjonować nadal od 1 września, jeśli tylko PINB uzna, że jej stan umożliwia dalszą eksploatację.

Rozmawiał Wojciech NiedzielskiJeden komentarz do “Co dalej ze szkołą w Tymowej?

Możliwość komentowania została wyłączona.