Urząd Miasta i Gminy

Można zgłaszać uwagi do oferty

W dniu 06 czerwca 2017 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie wpłynęła oferta złożona przez Rodzinne Ogrody Działkowe im. Kolejarz w Ścinawie z  siedzibą ul. Kościuszki 43, 59-330 Ścinawa na realizację zadania publicznego pn. „Jubileuszowe rozpoczęcie lata 2017”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie w zakładce „współpraca z  organizacjami pozarządowymi”, na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej www.scinawa.pl.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.,poz.1817) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi do oferty można składać do dnia 16 czerwca 2017 r. do godz. 15:00 pisemnie w sekretariacie (I  piętro) w godzinach pracy ścinawskiego magistratu, drogą elektroniczną na adres mwachel@scinawa.pl oraz listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie, Rynek 17,59-330 Ścinawa.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej.