AktualnośćiCTiK

Rozpoczęto procedurę łączenia jednostek kultury

Na grudniowej sesji radni Rady Miejskiej w Ścinawie podjęli Uchwałę Nr LXIII/398/22 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie. Organ wykonawczy samorządu wystąpił w przedmiotowym temacie po opinie do Krajowej Rady Bibliotecznej oraz Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

Urząd Miasta i Gminy otrzymał już stosowne opinie, teraz oczekuje na wyrażenie zgody przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Decyzja o połączeniu jednostek podyktowana jest uproszczeniem struktur zarządzania samorządowymi instytucjami kultury oraz zamiarem usprawnienia organizacji ich pracy, przy założeniu, że zmiany nie spowodują obniżenia jakości usług Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ścinawie, a przeciwnie stworzą jej dodatkowe możliwości w pozyskiwaniu zewnętrznych środków i funduszy.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej organizator (Gmina Ścinawa) może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji kultury prowadzących działalność w różnych formach. Stosownie do przepisu art. 19 połączenie takich podmiotów polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu. Natomiast stosownie do przepisu art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki, przy czym obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem aktu o połączeniu lub podziale i podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem i może dokonać połączenia biblioteki z inną instytucją kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań.

Należy zwrócić uwagę, że Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ścinawie w dużej mierze prowadzą działalność kulturalną w tym samym obiekcie i pod tym samym adresem. Wiele działań opartych jest na współpracy ze szkołami i przedszkolem oraz innymi podmiotami działającymi na terenie gminy.