AktualnośćiGmina Ścinawa

Modernizują wodociągi – stare rury zastępują nowymi (FOTO)

Trwają zaawansowane prace związane z wymianą rur wodociągowych w Ścinawie. Zakład Robót Instalacyjnych INSTALBUD J. Pankiewicz L. Lewicki spółka jawna z Legnicy, wykonawca zadania, wybudował dotychczas nową sieć wraz z przyłączami w obrębie ulic: Przyjaciół Żołnierza, Placu Zjednoczenia oraz Lipowej, wskazane odcinki przeszły już próby szczelności i zostały zdezynfekowane. Obecnie na ukończeniu jest odcinek biegnący w obrębie ulic Kościuszki oraz Batorego, jednocześnie rozpoczęły się prace w ciągu Jana Pawła II. Przypominamy, że kontrakt na realizację przedmiotowego zadania opiewa na kwotę 6,2 mln zł. Na zlecenie ścinawskiego samorządu, w ramach zawartej umowy wymienionych zostanie ponad 5 kilometrów starych rur w mieście, zadanie zakłada również odtworzenia nawierzchni dróg.

W związku ze specyfiką wykonywanych prac mieszkańcy muszą liczyć się z drobnymi utrudnieniami komunikacyjnymi, ruch w obrębie ulic, na odcinkach na których prowadzone są prace, odbywa jednostronnie, a o zmianach informuje odpowiednie oznakowanie, uzgadniane wcześniej z poszczególnymi zarządcami dróg.

– Same prace na sieciach wymagają również przerw w dostawie wody, o których informujemy z wyprzedzeniem, po ponownym jej podaniu może ona zmieniać na krótki czas kolor, np. na biały w związku z mocniejszym natlenieniem, czy przybrać inną niż naturalna barwa, bo na chwilę, przy wznowieniu podawania, podrywają się złogi. Dostarczamy jednak wodę, która spełnia wszelkie normy, z zachowaniem sanitarnego reżimu, na bieżąco prowadzimy też działania naprawcze, polegające na płukaniu odcinków sieci – tłumaczy Mateusz Zając, kierownik Działu Wodociągów, Kanalizacji, Oczyszczalni ścieków w ZGK Ścinawa.

Należy przypomnieć, że pod koniec 2021 roku Gmina Ścinawa pozyskała dotację z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na poziomie ponad 8,5 mln zł, właśnie na modernizację wodociągów. W sierpniu 2022 r. lokalny samorząd podpisał umowę z Zakładem Robót Instalacyjnych INSTALBUD J. Pankiewicz L. Lewicki spółka jawna z Legnicy na wymianę najstarszej, we fragmentach wybudowanej jeszcze przed II wojną światową i mocno wyeksploatowanej, sieci wodociągowej w mieście.

Za pozyskane z „Polskiego Ładu” pieniądze gmina również przebuduje i zmodernizuje ścinawską stację uzdatniania wody, a także przeprowadzi adaptację niewykorzystywanej hydroforni w Wielowsi na potrzeby eliminacji azotanów i azotynów, co umożliwi podawanie z tego ujęcia wody do sieci. Ponadto ścinawski samorząd przeprowadzi renowację trzech studni głębinowych w mieście polegającą na oczyszczeniu i odkolmatowaniu złoża oraz wymianie urządzeń.

Na wszystkie wymienione wyżej zakresy związane z modernizacją wodociągów zawarto umowy z poszczególnymi wykonawcami. FUNAM Sp. z o.o. z Wrocławia (podmiot odpowiedzialny za modernizację SUW Ścinawa oraz hydroforni w Wielowsi) oraz firma JS Jacek Stępnik z Jawora (odpowiedzialna renowację studni głębinowych) opracowują aktualnie niezbędną dokumentację i uzyskują wymagane pozwolenia, po czym niezwłocznie przystąpią do robót, które powinny zakończyć się najpóźniej jesienią br.