AktualnośćiGmina Ścinawa

Budżet na 2022 rok przyjęty, 75 mln zł na inwestycje!

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Ścinawie 12 głosami „za” i jednym „wstrzymującym” radni przyjęli zaproponowany przez burmistrza Krystiana Kosztyłę budżet na rok 2022 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2041. Warto zaznaczyć, że największą sumę w budżecie stanowią kolejny raz wydatki na inwestycje służące mieszkańcom, m.in.: kanalizację obszarów wiejskich, przebudowę dróg, modernizację stacji uzdatniania oraz sieci wodociągowej w Ścinawie, rewitalizację zieleni w mieście, wymianę źródeł ciepła na ekologiczne czy przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy. W budżecie zaplanowano także środki na dotacje dla mieszkańców na rewitalizacje prywatnych budynków. Ambitne działania są możliwe do zrealizowania dzięki pozyskanym wielomilionowym dotacjom unijnym oraz rządowemu wsparciu.

Największy wydatek inwestycyjny zaplanowany na przyszły rok to oczywiście kontynuacja wieloaspektowego przedsięwzięcia zatytułowanego „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, na które w preliminarzu wydatków zapisano kwotę blisko 32 mln zł.
Inne przewidziane w przyszłym roku zadania inwestycyjne to m.in.:
• rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej, w tym budowa małej architektury związanej z nowymi miejscami rekreacji – przypisana kwota to ponad 9 mln zł;
• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w obrębie kanalizowanych wsi, tj. Buszkowic, Dłużyc, Przychowej i Zaborowa – przypisana kwota to blisko 6 mln zł;
• modernizację stacji uzdatniania oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w Ścinawie, zadanie dwuletnie w pierwszym roku przypisano kwotę 4,5 mln zł, łącznie przewiduje się wydatki na poziomie 9 mln zł;
• modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie, w pierwszym roku przypisano kwotę 4,5 mln zł, łącznie przewiduje się wydatki na poziomie blisko 9,3 mln zł.

Na wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne w roku 2022 zaplanowano w budżecie środki na poziomie blisko 75 mln zł!

Uchwalony na przyszły rok budżet ścinawskiego samorządu, a także WPF na lata 2022-2041 wcześniej pozytywnie zaopiniował organ nadzorujący finanse publiczne, czyli Regionalna Izba Obrachunkowa.

O realizowanych działaniach inwestycyjnych i postępach w pracach będziemy regularnie informowali.