AktualnośćiGmina Ścinawa

Trwa nabór na rachmistrzów

Gminny Komisarz Spisowy, burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła, ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021, który będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. Chętni, którzy spełniają podane niżej kryteria, mogą składać swoje oferty do 9 lutego br.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
– mieć ukończone 18 lat,
– cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
– posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
– posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, ul. Rynek 17 lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: scinawa@urzad.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
a) w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu;
b) w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
c) w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
d) w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Więcej informacji na temat spisu, oraz wszelkie niezbędne dokumenty można znaleźć na w Biuletynie Informacji Publicznej: TUTAJ oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Ścinawie – nr tel. 76 740 02 18 e-mail: mmusial@scinawa.pl.