AktualnośćiGmina Ścinawa

Do gminy po dotacje na wymianę starego pieca!

Za dwa tygodnie Gmina Ścinawa ogłosi dla mieszkańców konkurs grantowy na wymianę pieców. W tegorocznym budżecie samorządu na ten cel zapisana jest kwota aż 2,5 mln złotych, wszystko dzięki pozyskanemu wcześniej wsparciu zewnętrznemu. O dotacje ubiegać się mogli będą właściciele nieruchomości z terenu gminy, którzy zdecydują się na nowe źródło ogrzewania, inne niż piece węglowe (uwaga: piece na ekogroszek i piece posiadające wymienne lub wysuwane ruszta nie będą podlegały dotacji). Maksymalne wsparcie przewidziane przez organizatorów będzie mogło wynieść do 70% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 20.000,00 złotych na jedno gospodarstwo.

– W dniu ogłoszenia konkursu, czyli 8 lipca 2020 roku, dostępne będą wszelkie załączniki i formularze niezbędne do ubiegania się o dotacje na wymianę pieców. Wówczas ruszy konkursowa procedura, choć już wcześniej dostępna będzie lista audytorów, którzy będą przygotowali oferty cenowe przeprowadzenia uproszczonych audytów energetycznych dla zgłaszanych inwestycji. Osoby zainteresowane, które z różnych względów nie zawnioskują o grant w najbliższej edycji konkursu informujemy, że również w przyszłym roku przewiedziano taką możliwość, bo zostały zabezpieczone środki na ten cel – zaznacza Renata Jakubowska-Pawlak, kierownik Referatu Funduszy Pozabudżetowych i Inicjatyw Obywatelskich w ścinawskim urzędzie.

Przypominamy, że Gmina Ścinawa jako lider projektu, w porozumieniu z czterema innymi samorządami, tj.: Lubinem, Chocianowem, Prochowicami i Rudną, jeszcze w 2019 roku, złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.3: „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”; Poddziałanie 3.3.1 OSI: „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- konkurs horyzontalny OSI”; Typ 3.3e: „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej- projekt grantowy”.
Wcześniej mieszkańcy, w związku z przygotowywaniem przez gminę dokumentacji konkursowej i w ramach wstępnego oszacowania potrzeb w zakresie wymiany źródeł ciepła na nowe, składali w urzędach ankiety potwierdzające chęć skorzystania z dotacji. W przypadku Ścinawy do magistratu wpłynęło wówczas ok. 200 ankiet, w większości zainteresowani deklarowali zakup i wymianę pieców na gazowe.
Dzięki udziałowi w konkursie i jego pozytywnym rozstrzygnięciu przez UMWD, pięć wymienionych wyżej samorządów uzyskało wsparcie łącznie na poziomie ok. 16 mln złotych, z czego blisko 4 mln złotych przypadło Gminie Ścinawa, a tak naprawdę mieszkańcom i właścicielom nieruchomości na jej terenie.

W 2020 roku nasz samorząd przeznaczył na piecowe granty sumę 2,5 mln złotych, taka kwota zapisana jest w uchwalonym przez Radę Miejską w Ścinawie budżecie gminy. W przyszłym roku, podczas następnej edycji i kolejnego naboru, do dyspozycji wnioskujących będzie prawie 1,5 mln zł.

Uwaga: każda zgłoszona do konkursu inwestycja, zgodnie z wymogami, musi posiadać uproszczony audyt energetyczny. Lista audytorów, którzy spełnią wymogi formalne do wykonywania funkcji przy opisywanym projekcie, zostanie udostępniona przed ogłoszeniem konkursu. To grantobiorca, czyli osoba wnioskująca o wsparcie na wyminę źródła ciepła będzie musiała wybrać audytora z listy rekomendowanej przez samorząd oraz opłaci jego pracę. Koszt pracy audytora jest kosztem kwalifikowalnym i podlegać będzie refundacji.