AktualnośćiGmina Ścinawa

„Brandujemy” Odrę na nowo!

Powoli dobiega końca realizacja operacji własnej „Promocja turystyki na Szlaku Odry jako marki KŁO”. Warto zatem podsumować, na jakim etapie rozwoju Szlaku Odry jesteśmy i co nas jeszcze czeka w najbliższym czasie.

Operacja własna realizowana w takim kształcie dała nam możliwość skupienia komunikacji wdrażanych działań turystycznych pod jednym odświeżonym szyldem Szlaku Odry.(tu slajd nr 13, ja bym dodała też 2 i 3 połączone) Brandem, który budujemy w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i zwiększonej sprzedaży oraz wywołania wśród partnerów synergii do budowania wspólnej oferty turystycznej.

Dzięki projektowi mogliśmy również stworzyć spójne narzędzia promocyjno-marketingowe oparte o nowy brand Szlaku Odry, do których należy zaliczyć:

projekt linii produktowej i materiałów promocyjnych w postaci serii ulotek, questów i filmu promocyjnego, z dedykowanymi seriami tematycznymi mającymi duży wpływ na budowanie komunikacji wizerunkowej;

budowę strony www.szlakodry.pl jako głównych wrót do brandu opartego na systemie zarządzania treścią wordpress do tworzenia i promocji produktów turystycznych i kompleksowych ofert. System ten został wybrany z uwagi na swoje cechy dające możliwość niejako zinwentaryzowania zasobów lokalnych przez tagowanie miejsc i tworzenie wirtualnej mapy;

pokazanie funkcji produktów poprzez wydawnictwo katalog produktów lokalnych pn. Łęgowy Kosz mający na celu wspólną promocję produktów lokalnych. Pomysł, aby był to kosz prezentowy lub piknikowy jest podwaliną pod stworzenie wspólnego systemu sprzedaży produktów, tak bardzo oczekiwanego przez naszych wytwórców.

Operacja własna umożliwiła nam także przygotowanie własnego serwisu rowerowego promującego szlaki turystyczne w Krainie łęgów Odrzańskich oraz modernizację dachu Łęgowej Damy do obsługi pasażerskiej poprzez zamontowanie brandu Szlaku Odry i Krainy Łęgów Odrzańskich, a co za tym idzie uruchomienie stałej oferty rejsów szkutą po Odrze. Rejsów, które są symbolem zmiany podejścia do Szlaku Odry również jako drogi wodnej – wcześniej nacisk był położony na rowerowy charakter szlaku. Ma to również odzwierciedlenie w utworzonej dla motorowodniaków zakładce na portalu www.szlakodry.pl

Wykonaliśmy zatem pierwsze kroki w tworzeniu brandu:
– określiliśmy potencjał produktowy marki Szlaku Odry i Krainy Łęgów Odrzańskich;
– podjęliśmy decyzję o utworzeniu brandu ww. marek
– rozpoczęliśmy tworzenie i realizację strategii marketingowej, komunikacji i promocji.

Natomiast przed nami w najbliższym czasie zostały jeszcze do wykonania zadania związane ze stworzeniem strategii dystrybucji, zasad certyfikacji produktu/usługi lokalnej wraz z powołaniem kapituły nadającej certyfikat i osoby bądź jednostki organizacyjnej pełniącej swoistą funkcję brand managera, odpowiedzialnego za uruchomienie mechanizmu projektu, jego realizację oraz dbanie o jego ewaluację i kontrolę.
Każde z tych zadań jest ważnym ogniwem w osiągnięciu zakładanego celu, jednakże powinniśmy równolegle, wspólnie z partnerami przygotować koncepcję dalszego rozwoju infrastruktury turystycznej i komunikacyjnej na Szlaku Odry i realizować ją w oparciu o lokalne zasoby i na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Z punktu widzenia turysty podróżującego po szlaku bardzo ważna jest bowiem infrastruktura turystyczna (biwaki, pomosty, toalety, zaplecze gastronomiczne i noclegowe itd.) oraz dogodny i oznakowany dojazd do obiektów i obszarów turystycznych oraz ścieżek tematycznych. Są to działania długofalowe, wymagające wysokiego nakładu środków – niemniej jednak dobrze wytyczone cele i obszary interwencji pozwolą na stopniowe ich realizowanie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Kraina Łęgów Odrzańskich”