AktualnośćiGmina Ścinawa

Rezerwy budżetowe i dysponowanie nimi- wyjaśnienie

Nawiązując do zarzutów o pozbawieniu Gminy Ścinawa rezerw budżetowych, zamieszczonych na stronie portalu społecznościowego jednego z lokalnych stowarzyszeń, wyjaśniamy, że są one nieprawdziwe. Sformułowanie przedmiotowych zarzutów trudno ocenić inaczej niż jako wynik nieznajomości treści uchwały budżetowej na rok 2020, obowiązujących przepisów prawa, lub być może nawet chęci wprowadzenia opinii publicznej w błąd.

Wyjaśniamy, że stosownie do art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) rezerwy celowe mogą być przeznaczone wyłącznie na cel, na jaki zostały utworzone, oraz wykorzystane zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków, a kompetencje w zakresie podziału rezerw posiada zarząd jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku Gminy Ścinawa jest to burmistrz). Jak więc jednoznacznie wskazują przepisy, to burmistrz, a nie radni, dysponuje rezerwami, a one same nie mogą zostać przeznaczone na inny cel,niż wskazany przy jej tworzeniu!

Ponadto Rada Miejska w Ścinawie w uchwale budżetowej na rok 2020 upoważniła burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu. Dała mu również kompetencje do tworzenia nowych zadań inwestycyjnych, którym przypisana wartość w sumie nie może przekroczyć 1 mln złotych w całym roku. Kluczowy jest tu zapis mówiący o „nowych” wydatkach, a nie już istniejących tytułach. Inwestycja, na którą zarządzeniem zostały przesunięte przez burmistrza środki z rezerwy celowej, nie była nową, od początku była ujęta w budżecie (zwiększyły się natomiast wydatki z nią związane).

Ponadto rezerwa celowa na „nieprzewidziane wydatki inwestycyjne”, którą wprowadzono autopoprawką w dzień sesji, kiedy rada podejmowała budżet na bieżący rok, nie jest jedyną rezerwą zapisaną w preliminarzu dochodów i wydatków gminy. Dla przykładu na wypadek nagłych potrzeb wynikających ze zdarzeń losowych, utworzona jest osobna, obligatoryjna rezerwa związana z tzw. zarządzaniem kryzysowym. Może być ona wykorzystana m.in. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W budżecie zapisane są również fundusze na tzw. rezerwie ogólnej. Dlatego kłamstwem jest, że już na początku roku „BURMISTRZ KOSZTYŁA POZBAWIŁ GMINĘ REZERW BUDŻETOWYCH!!!”

Podsumowując: Gmina nie została pozbawiona rezerw, działania burmistrza w zakresie wykorzystania rezerwy celowej na „nieprzewidziane wydatki inwestycyjne” były zgodne z przyznanymi mu kompetencjami i przeznaczeniem samej rezerwy. Co więcej autorzy artykułu atakującego szefa ścinawskiego samorządu dysponowali pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej, potwierdzającym powyższe, co oznacza, że albo kwestionują kompetencje organu kontrolującego jednostki samorządu terytorialnego oraz pilnującego dyscypliny finansów publicznych, albo celowo dążą do wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Ocenę takiego sposobu działania pozostawiamy Państwu.

Poniżej fragment kłamliwej publikacji:

Opinia i wyjaśnienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiotowej: